Základní kroky pro implementaci Lean Six sigma ve vybrané organizaci

Název práce: Základní kroky pro implementaci Lean Six sigma ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Stuchlík, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci, přesněji v teoretické části, budu popisovat, co vlastně je štíhlá výroba a čím vším se v podniku zabývá. Zmíním se také o technikách 5S, kaizen, kanban, které spadají pod metodiku štíhlé výroby neboli lean manufacturing. Nemohu zapomenout ani na Toyotu, která je považována za zakladatele těchto metod. Avšak mým hlavním cílem v této bakalářské práci bude rozebrat a popsat strategii řízení Six sigma, z které se ještě dále rozvinula dnes stále více používaná metoda Lean Six sigma. V druhé části se budu zabývat praktickým řešením a implementací možných kroků Lean Six sigma ve vybrané společnosti.
Klíčová slova: Six sigma; Paretova analýza; Štíhlá výroba; Lean Six sigma; Ishikawův diagram
Název práce: The basic steps for implementing Lean Six Sigma in a selected organization
Autor(ka) práce: Stuchlík, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this bachelor thesis, specifically in the theoretical part, I will describe what actually is Lean manufacturing, and which problems will be deal in the company. I will mention techniques 5S, kaizen, kanban, which falls under the methodology of Lean manufacturing. I can't forget Toyota, which is considered as the founder of these methods. But my main goal in this work will be to analyze and describe the Six Sigma management strategy, from which was developed more used method called Lean Six Sigma. The second part will deal with practical solutions and implementations of possible steps Lean Six Sigma in the selected company.
Klíčová slova: Lean Six Sigma; Six Sigma; Lean manufacturing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 3. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55285/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: