Veřejné dražby a dražby soudních exekutorů

Název práce: Veřejné dražby a dražby soudních exekutorů
Autor(ka) práce: Ondráček, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Petr
Oponenti práce: Kostelanský, Ludvík
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Věřitel má možnost uspokojit svou pohledávku nejen s pomocí soudního exekutora, ale i s dražebníkem veřejných dražeb. Dle mého názoru je první z těchto možností využívána daleko více, jelikož veřejnost nezná výhody veřejných dražeb. Ve své bakalářské práci proto porovnávám veřejné dražby dle zákona o veřejných dražbách s dražbami soudních exekutorů dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. V první a druhé části popisuji oba dražební systémy. V další části zdůrazňuji největší rozdíly těchto systémů. V poslední části zhodnocuji vybrané prvky, vysvětluji klady a zápory obou systémů a navrhuji možné úpravy k větší efektivitě dražeb.
Klíčová slova: Dražby; Veřejné dražby; Dražby soudních exekutorů
Název práce: Public auctions and court distrainers auctions
Autor(ka) práce: Ondráček, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Petr
Oponenti práce: Kostelanský, Ludvík
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
A creditor has the possibility to settle a claim not only with the help of a court distrainer, but also with a system of public auctions. In my opinion, the first option is much more used because the public does not know the advantages of public auctions. In my bachelor's thesis I compare the public auctions under the Act on Public Auctions to the court distrainer auctions under the Civil Procedure Code and Execution Procedure. In the first and second part I describe both auction systems. In the other part I highlight the major differences of both systems. In the last part I assess chosen elements, explain the advantages and disadvantages of both systems and suggest possible modifications for greater effectiveness of the auctions.
Klíčová slova: public auctions; auctions; court distrainer auctions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: