Efektivnost regulace cen léčiv ze společenského pohledu v České republice

Název práce: Efektivnost regulace cen léčiv ze společenského pohledu v České republice
Autor(ka) práce: Půžová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zjištění efektivnosti regulace cen léčiv ze společenského pohledu v České republice. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska pro zpra-cování následné praktické části. Teoretická východiska zahrnují popis cílů a nástrojů zdravotní a lékové politiky, a také podrobnější popis cenové regulace v České republice, jakožto nástroje lékové politiky. Praktická část je složena ze dvou částí, z nichž první se zabývá třemi modely, které ukazují, jakými způsoby lze stanovit maximální cenu vý-robce. Tato první část představuje východisko pro část druhou, která se zabývá analý-zou správních řízení, ve kterých uplatnil své právo na vyjádření se k podkladům držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku. Analýza ukazuje, že v daných případech cenová regulace není efektivní, a že zatěžuje zájmy společnosti. Součástí práce jsou také doporučení pro zvýšení efektivnosti.
Klíčová slova: léčivý přípravek; cenová regulace; maximální cena
Název práce: Effectiveness of price regulation of drugs from a social point of view in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Půžová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to determine the effectiveness of price regulation of drugs from a social point of view in the Czech Republic. The first part focuses on the theoretical basis for subsequent processing practical part. Theoretical solutions include a description of the objectives and instruments of health and drug policies, and a more detailed description of price regulation in the Czech Republic as a tool of drug policy. The practical part is composed of two parts. The first of them covers three models that show how you can set a maximum price of producer. This first part is the starting point for the second part. Second part deals with the analysis of administrative proceedings in which it exercised its right to express their views to the documents MAH medicine. The analysis shows that price controls are not efficient in these cases, and it burdens the society's interests. The thesis also recommendations for increasing efficiency.
Klíčová slova: medicine; price regulation; the maximum price

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 7. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53745/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: