Životní styl mladé generace - stravovací návyky

Název práce: Životní styl mladé generace - stravovací návyky
Autor(ka) práce: Chaloupková, Denisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mlejnková, Lena
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem a stravovacími návyky mladé generace na území České republiky. Cílem práce je analýza spotřebního chování studentů na středních a vysokých školách a následné vyhodnocení jejich stravovacích návyků. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy jako životní styl, zdravý životní styl, zdravé a nezdravé stravovací návyky. Dále jsou zde popsány vybrané faktory, které ovlivňují stravovací návyky mladé generace. V praktické části byla formou dotazníkové šetření provedena analýza životního stylu a stravovacích návyků studentů středních a vysokých škol, a poté byla použita jako metodika pro splnění stanovených cílů a k potvrzení či vyvrácení hypotéz. Hlavním zjištěním této práce je, že se mladá generace snaží více o své zdraví pečovat a nebere na lehkou váhu zásady správné výživy, což je pro budoucnost mladé generace klíčový fakt.
Klíčová slova: životní styl; zdravý životní styl; stravovací návyky; vlivy na stravování
Název práce: Lifestyle of young generation - eating habits
Autor(ka) práce: Chaloupková, Denisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mlejnková, Lena
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with lifestyle and eating habits of young generation on territory of the Czech republic. The aim of the work is to analyze consumer behaviour of students studying high schools or university and subsequent evaluation of their eating habits. In theoretical part of thesis are characterized basic terms such as lifestyle, healthy lifestyle, healthy and unhealthy eating habits. It also contains the description of selected factors, which influence the eating habits of young generation. In practical part was made analysis of lifestyle and eating habits in form of questionnaire inquiry and then it was used for fulfilment of set aims and for confirmation or disproval of hypothesis. The main finding of this thesis is that the young generation tries more to take care of their health and takes seriously the principles of good nutrition, which is for the future of the young generation crucial fact.
Klíčová slova: lifestyle; healthy lifestyle; eating habits; influences on eating

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2015
Datum podání práce: 9. 5. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53343/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: