Analýza zapojení stakeholders do implementace priorit politiky cestovního ruchu

Název práce: Analýza zapojení stakeholders do implementace priorit politiky cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Procházková, Hanka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou zapojování stakeholders do procesu implementace regionální strategie rozvoje cestovního ruchu, ve které jsou uvedeny priority realizace politiky turismu na daném území. Tento proces zkoumá ve dvou tuzemských regionech a jednom regionu zahraničním. Cílem práce je formulovat sadu opatření na základě zjištěných dobrých praktik, které povedou ke zlepšení procesu zapojení stakeholders do implementace strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Diplomová práce k dosažení cíle využívá poznatků z předchozích výzkumů, které dále rozvíjí směrem k návrhu a ověření metodiky pro zjištění postojů klíčových skupin stakeholders k procesu spolupráce s regionální organizací destinačního managementu při implementaci rozvojové strategie, resp. jejích priorit.
Klíčová slova: cestovní ruch; destinační management; region; stakeholders
Název práce: Analysis of the involvement of stakeholders in the implementation of the policy priorities of tourism
Autor(ka) práce: Procházková, Hanka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis inquires into the issue of involving stakeholders in the process of implementation of the regional strategy for tourism development, in which the priorities for the realisation of tourism politics in a given area are indicated. This process is being investigated in two domestic regions and one region abroad. The aim of this work is to formulate a set of measures based on identified good practices that will lead to an improvement of the process of involving stakeholders in the implementation strategy for the development of tourism in the South Bohemian Region. To achieve the objective, the thesis utilises findings from previous research, which is then developed towards the proposal and verification of the methodology for determining the attitudes of key groups of stakeholders towards the process of cooperation with the regional destination management organization during the implementation of the development strategy, or rather its priorities
Klíčová slova: tourism; destination management; region; stakeholders

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: