Zavedení jednotné evropské měny na Slovensku a jeho dopad na podnikatelský sektor

Název práce: Zavedenie jednotnej európskej meny na Slovensku a jeho dopad na podnikateľský sektor
Autor(ka) práce: Chlebcová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca poskytuje informácie týkajúce sa zavedenia jednotnej európskej meny na Slovensku s dôrazom na podnikateľský nefinančný sektor. Prvým cieľom práce je zozbieranie a zhodnotenie teoretických poznatkov týkajúcich sa danej problematiky. Druhý cieľ spočíva v overení teoretických poznatkov na skupine respondentov pomocou online dotazníka. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje legislatívnej príprave a plneniu maastrichtských konvergenčných kritérií. Ostatné tri kapitoly sa zameriavajú na podnikateľský sektor. Úlohou druhej kapitoly je klasifikácia podnikateľského sektoru a analýza podnikateľského prostredia prostredníctvom medzinárodných inštitúcií a indexov. Venuje sa aj povinnostiam podnikateľských subjektov v súvislosti s prijatím jednotnej európskej meny. Tretia kapitola sa zaoberá dopadmi jednotnej európskej meny na podnikateľský sektor porovnávaním odhadov spred jej prijatia s údajmi po roku 2009. Posledná kapitola je prakticky zameraná a venuje sa vlastnému výskumu.
Klíčová slova: podnikateľský sektor; Slovenská republika; dotazník; jednotná európska mena
Název práce: Zavedení jednotné evropské měny na Slovensku a jeho dopad na podnikatelský sektor
Autor(ka) práce: Chlebcová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce poskytuje informace týkající se zavedení jednotné evropské měny na Slovensku s důrazem na podnikatelský nefinanční sektor. Prvním cílem práce je sesbírání a zhodnocení teoretických poznatků týkajících se dané problematiky. Druhý cíl spočívá v ověření teoretických poznatků na skupině respondentů prostřednictvím online dotazníku. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje legislativní přípravě a plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. Ostatní tři kapitoly se zaměřují na podnikatelský sektor. Úkolem druhé kapitoly je klasifikace podnikatelského sektoru a analýza podnikatelského prostředí pomocí mezinárodních institucí a indexů. Věnuje se i povinnostem podnikatelských subjektů v souvislosti s přijetím jednotné evropské měny. Třetí kapitola se zabývá dopady jednotné evropské měny na podnikatelský sektor porovnáváním odhadů před jejím přijetí s údaji po roce 2009. Poslední kapitola je prakticky zaměřená a věnuje se vlastnímu výzkumu.
Klíčová slova: podnikatelský sektor; Slovenská republika; dotazník; jednotná evropská měna
Název práce: Implementation of the euro in the Slovak Republic and its impact on entrepreneurial sector
Autor(ka) práce: Chlebcová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This Bachelor thesis provides us with information about the implementation of the euro in the Slovak Republic with stress on entrepreneurial non-financial sector. The first goal of the thesis is to gather up and consequently evaluate the theoretical findings connected with the stated topic. The second goal is to verify the theoretical findings based on information gathered from a group of respondents to an online questionnaire. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is focused on the legislature preparation and the fulfillment of the Maastricht convergence criteria. The rest of the thesis deals with the entrepreneurial sector. The purpose of the second chapter is to classify the entrepreneurial sector and analyse the entrepreneurial environment via international institutions and indexes. Responsibilities of entrepreneurial subjects connected with implementation of the euro are also included in the second chapter. The third chapter examines the impacts of the euro on the entrepreneurial sector by comparing estimations from the period in which Slovak crown was used as the national currency with figures after 2009. The last and practical oriented chapter is based on my own research.
Klíčová slova: entrepreneurial sector; euro; questionnaire; Slovak Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 23. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: