Efektivita destinačních marketingových kampaní na příkladu Německé turistické centrály

Název práce: Efektivita destinačních marketingových kampaní na příkladu Německé turistické centrály
Autor(ka) práce: Tichá, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Machová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku hodnocení efektivnosti destinačních marketingových kampaní, která v posledních letech v souvislosti s rostoucí konkurencí na trhu cestovního ruchu a se změnami v systému nastavení veřejných podpor v tomto odvětví nabývá na významu. Teoretická část práce se zabývá pojmem destinace cestovního ruchu, možnostmi marketingové komunikace národních turistických organizací a popisuje hodnocení efektivity kampaní dle metodiky VisitBritain. Praktická část práce se zaměřuje na činnost a strategii Německé turistické centrály a její hlavní kampaň pro rok 2015- Tradice a zvyky. Cílem práce je otestování metodiky hodnocení dopadů destinačního marketingu dle přístupu VisitBritain na kampani Německé turistické centrály, následná úprava metodiky na základě výsledků šetření a vyhodnocení kampaně.
Klíčová slova: metodika hodnocení destinačních kampaní; Německá turistická centrála; destinace; efektivita destinační kampaně; Tradice a zvyky
Název práce: Efficiency of destinations marketing campaigns on the example of The German National Tourist Board
Autor(ka) práce: Tichá, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Machová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the issue of evaluating the efficiency of destination marketing campaigns that is becoming increasingly important in relation to the incresing competition on the tourism market and the changes in the system of setting public support in this sector. The theoretical part deals with the concept of tourism destination, possibilities of marketing communication for national tourist organizations and describes the evaluation of the campaigns efficiency according to the methodology of VisitBritain. The practical part focuses on the activities and strategy of The German National Tourist Board (GNTB) and its main campaign for the year 2015- Traditions and Customs. The aim of this thesis is especially the testing of the methodology for assessment of destination marketing impact developed by the VisitBritain and the following adjustment of the methodology based on the results of the survey and the evaluation of the campaign.
Klíčová slova: Traditions and Customs; destination; destination campaign efficiency; methodology for assessment of destination campaigns; The German National Tourist Board

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51186/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: