Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika

Název práce: Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika
Autor(ka) práce: Borová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je identifikovat dlouhodobé důsledky střetu africké a evropské kultury a jeho aktuální politické, ekonomické a sociální důsledky v současné subsaharské Africe. V metodologické části jsou vysvětleny pojmy sociokulturní celek, sociokulturní struktura, střet kultur a kulturní mezera. Dále jsou zachyceny základní charakteristiky africké kultury a stručně nastíněny dějiny této oblasti s důrazem na historický vliv Evropy. Aplikační část je rozdělena na tři části podle oblastí, ve kterých jsou dopady kulturní mezery analyzovány. Jedná se konkrétně o politickou, ekonomickou a sociální oblast. Každá oblast se dále dělí na čtyři části, které díky konkrétním příkladům přibližují důsledky střetu evropské a africké kultury v současné subsaharské Africe.
Klíčová slova: subsaharská Afrika; kulturní mezera; střet kultur
Název práce: Clash of civilisations and its international-political context and impacts: Case study Africa
Autor(ka) práce: Borová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the theses is to identify long-term consequences of the clash of African and European cultures and its current political, economic and social consequences on the contemporary Sub-Saharan Africa. In the methodological part the terms of socio-cultural complex, socio-cultural structure, clash of civilizations and culture gap are explained, followed by the basic characteristics of African culture and a brief outline of the local history with a special emphasis put on the historical influences of Europe. The application part is divided into three sections according to the areas in which the effects of culture gap are analysed - namely political, economic and social spheres. Each area is further divided into four parts that using specific examples describe consequences of the clash of European and African cultures in contemporary Sub-Saharan Africa.
Klíčová slova: culture gap; clash of civilisations; Sub-Saharan Africa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54165/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: