Vietnamsko-české a česko-vietnamské kulturní standardy v obchodních jednání

Název práce: Vietnamese-Czech and Czech-Vietnamese Cultural Standards in Business Negotiations
Autor(ka) práce: Nguyenová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The primary focus of this bachelor thesis is to reveal cultural standards that exist in the eyes of Czechs who have had a working experience with the Vietnamese and in the eyes of Vietnamese who have had a working experience with Czechs. First the thesis starts off with a definition of culture alone cultural dimensions according to Geert Hofstede Fons Trompenaars and Edward T. Hall and lastly cultural standards according to Alexander Thomas are covered. The explanation of geographical and historical aspects which influenced the Czech culture and both geographical and historical aspects which influenced the Vietnamese culture is following. Furthermore the history of the Czech Vietnamese relations as well as the development of this relationship is described. Afterwards there is a description of the five Vietnamese cultural standards derived from the interviews conducted with the Czechs and three Czech cultural standards derived from interviews conducted with the Vietnamese. The thesis concludes with suggestions for smoother communication and interaction between people from the two different countries and cultures.
Klíčová slova: Geert Hofstede; Fons Trompenaars; cultural standards; Czech ; culture; Alexander Thomas; Edward T. Hall; cultural dimensions; Vietnamese
Název práce: Vietnamsko-české a česko-vietnamské kulturní standardy v obchodních jednání
Autor(ka) práce: Nguyenová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá odhalením kulturních standardů z pohledu Čechů kteří měli pracovní zkušenost s Vietnamci a z pohledu Vietnamců kteří měli pracovní zkušenost s Čechy. Práce začíná definicemi kultury kulturních dimenzí dle Geerta Hofstedeho Fonse Trompenarse Edwarda T. Halla a kulturními standardy dle Alexandra Thomase. Práce dále pokračuje vysvětlením geografických a historických faktorů které ovlivnily českou kulturu a geografických a historických faktorů které ovlivnily vietnamskou kulturu. Mimo tyto aspekty je popsána historie česko vietnamských vztahů včetně jejího vývoje. Následuje vysvětlení pěti vietnamských kulturních standardů které byly odvozeny z rozhovorů s Čechy a tří českých kulturních standardů které byly odvozeny s rozhovorů s Vietnamci. Na závěr práce jsou představena doporučení pro plynulejší komunikaci a spolupráci mezi lidmi z těchto dvou odlišných kultur.
Klíčová slova: kulturní standardy; Vietnamci; Alexander Thomas; Fons Trompenaars; kultura; Češi ; Edward T. Hall; Geert Hosftede; kulturní dimenze

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 7. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: