VLIV MODELU ?SOFTWARE JAKO SLUŽBA? NA DODAVATELSKOU A UŽIVATELSKOU STRANU A NA JEJICH PRODUKTIVITU

Název práce: VLIV MODELU ?SOFTWARE JAKO SLUŽBA? NA DODAVATELSKOU A UŽIVATELSKOU STRANU A NA JEJICH PRODUKTIVITU
Autor(ka) práce: Markalous, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Vít, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s modelem ?software jako služba? (SaaS, Software as a Service) a popsat jeho vliv na dodavatelskou a uživatelskou stranu a na jejich produktivitu. Jelikož se na trhu objevuje stále více softwarových produktů a modelů jejich prodeje, měla by práce pomoci především uživatelům. Hlavním cílem je, aby čtenář po přečtení této práce získal jasnou představu o tom, co znamená termín ?software jako služba? a jaké služby v jakém množství jsou na trhu k dispozici. Práce je rozdělena do dvou částí. První poskytuje teoretický základ nutný pro pochopení poskytování aplikací formou SaaS, výběr vhodné metriky pro měření přínosů modelu a její použití v porovnání nákupu SW licence oproti outsourcingu SW. Autor se zde věnuje možnostem měření zvyšování produktivity organizace dosažené prostřednictvím IS/ICT, charakterizuje jednotlivé formy outsourcingu a popisuje souvislosti, které vedly ke vzniku ASP (Application Services Providing) a následně k SaaS. Hlavní přínos práce je v závěru první části, kde jsou popsány výhody a rizika spojená s modelem SaaS, která jsou doložena analýzou nákladů na aplikaci nasazenou formou outsourcingu a její porovnání s klasickým nákupem licence. Ve druhé části diplomové práce se autor zaměřil na popis jednotlivých aplikací, které jsou dostupné na trhu formou SaaS. Po důkladné analýze trhu vybral autor služby nabízené největším vyhledávačem Google a jedním z největších dodavatelů IS/ICT společností IBM. Právě velký význam těchto společností může mít značný vliv na další rozvoj modelu SaaS, v závislosti na úspěchu či neúspěchu jimi nabízených služeb a produktů.
Klíčová slova: ASP; SaaS; TCO; produktivita; metriky; outsourcing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 6. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7673/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: