Studie příležitosti a studie proveditelnosti

Název práce: Studie příležitosti a studie proveditelnosti
Autor(ka) práce: Černá, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je analýza realizovatelnosti plánovaného projektu týkajícího se výstavby ekologického hotelu v českém prostředí na příkladu společnosti Yves Rocher. Důvodem výběru tohoto tématu je můj zájem o ochranu životního prostředí a snaha upozornit na výhody implementace principů ekologického chování v rámci podnikové strategie. Obsah práce je soustředěn na zájem potenciální klientely, a míru vybudované životaschopnosti budoucího ubytovacího zařízení s cílem ověřit, zda se investice výstavby ekologického hotelu v českém prostředí vyplatí. Pro zjištění zmíněných požadovaných aspektů je celá analýza uskutečněna v předprojektové fázi, jejíž hlavní činností je studie příležitosti a proveditelnosti. Informace týkající se veřejného mínění byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření, na němž se podílelo 160 nezávislých respondentů. K podrobnému rozboru vnějšího prostředí ekologického hotelu byla použita SLEPT analýza. Její technická funkčnost umožňuje detailní charakteristiku jednotlivých segmentů obsahující vlivy působení, které mohou být zásadním ukazatelem pro vybudování požadované stability na trhu. Pro finální shrnutí získaných výsledků byla použita SWOT analýza, jejíž sumarizace byly zaneseny do metody logického rámce za účelem celkové rekapitulace zadání projektu.
Klíčová slova: studie příležitosti; studie proveditelnosti; ekologické chování; ekologický hotel; ekologie; životní prostředí; SLEPT analýza; metoda logického rámce; SMART metoda; vnější prostředí; SWOT analýza
Název práce: Opportunity and feasibility study
Autor(ka) práce: Černá, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this master´s thesis is a feasibility analysis of planned construction of an enviromentally friendly hotel in the Czech context on the example of Yves Rocher company. The reason for choosing this topic is my interest in the enviromental pro-tection and an effort to point out the advantages of implementing the principles of enviromentally aware into the company´s own strategy. The thesis focuses on the interests of potential clientele and the level of viability of the future accommodation facility with the goal of verifying whether there is realistically a chance of profitability of a project involving the construction of an enviromentally friendly hotel in the Czech enviroment. A complete analysis is carried out during the pre-stage to determine the above mentioned aspects and it´s main focus is an opportunity study and feasibility study. Public opinion data was gathered using a survey among 160 independent respondents. SLEPT analysis was used for a detailed analysis of the external environment of the enviromentally friendly hotel. It´s technical functionality allows detailed characterization of each segment including the impacts that any action in those given segments can have. These impacts can be a key indicator for establishing the required market stability. The SWOT analysis was used for the final summary of the gathered results. This summary was then implemented in the Logical Framework approach with the goal of final recapitulation of the project´s design.
Klíčová slova: opportunity study; ecological hotel; ecology; environment; the Logical Framework approach; ecological behavior; external environment; SLEPT analysis; SWOT analysis; feasibility study; SMART method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: