Vliv hospodářského cyklu na zpracovatelský průmysl v ČR

Název práce: Vliv hospodářského cyklu na zpracovatelský průmysl v ČR
Autor(ka) práce: Havlíková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá závislostí výkonnosti zpracovatelského průmyslu České republiky na průběhu hospodářského cyklu v zemích, se kterými vykazuje Česká republika intenzivní zahraničně-obchodní spolupráci. Začátek práce definuje teoretická východiska hospodářských cyklů, popisuje jejich průběh ve vybraných zemích a ověřuje důležitost zpracovatelského průmyslu v české ekonomice. Dále je s pomocí grafického srovnání vývojových trendů a výpočtu jednoduché regresní analýzy zkoumán vliv ekonomické situace v Německu a Francii na zpracovatelský průmysl ČR. Na závěr je práce doplněna o případovou studii vybraného českého exportně orientovaného subdodavatele.
Klíčová slova: regresní analýza; zpracovatelský průmysl; hospodářský cyklus; mezinárodní obchod
Název práce: Impact of business cycle on manufacturing industry in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Havlíková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis titled Impact of business cycle on manufacturing industry in the Czech Republic deals with the manufacturing industrial production and its dependence on the current economic situation of two crucial trading partners of the Czech Republic, i.e. Federal Republic of Germany and France. At the very beginning the business cycle theory is defined, its evolution in selected countries is presented and the immense importance and great potential of the manufacturing industry in the Czech economy are described. Also, the given data are analysed and compared in order to find the relationship between the variables. Finally, the obtained results and outcomes are supported with a case study introducing a particular company and its figures.
Klíčová slova: regression analysis; international trade; manufacturing industry; business cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51908/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: