Švédská imigrační politika v kontextu imigrační politiky EU

Název práce: Švédská imigrační politika v kontextu imigrační politiky EU
Autor(ka) práce: Petrovičová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je švédská imigrační politika v kontextu imigrační politiky EU. Cílem práce je analyzovat imigrační a na ni navázanou integrační politiku Švédska a identifikovat jejich nejdůležitější charakteristiky. Teoretická část práce vymezuje definici migrační politiky, základních pojmů spojených s migrací a integračních modelů. Na teoretické východisko navazuje Evropská imigrační politika, ze které následně vychází nastavení imigrační politiky Švédska. Druhá kapitola se zaměřuje na integraci přistěhovalců do švédské společnosti a je rozdělena do dvou částí. První se zabývá se vývojem a nastavením švédské integrační politiky, ve druhé je pozornost zaměřena na integraci imigrantů na pracovním trhu. Třetí kapitola se věnuje problémům a perspektivám švédské migrační politiky. Ve třech podkapitolách se postupně zabýváme problémy spojenými se současnou Evropskou migrační krizí, mezinárodním rozměrem migrační politiky Švédska a jeho prioritami v této oblasti a poslední část se pokouší zhodnotit úspěšnost nastavených integračních opatření.
Klíčová slova: případová studie; EU; migrační politika; integrační politika; imigrační politika; Švédsko; migrace
Název práce: Swedish immigration policy in the context of EU immigration policy
Autor(ka) práce: Petrovičová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this thesis is the Swedish immigration policy in the context of EU immigration policy. The aim of thesis is to analyze Swedish immigration and integration policies and identify their key characteristics. The theoretical part of the thesis deals with the definition of migration policy, basic concepts of migration and integration models. European immigration policy is built up on the theoretical basis from which comes out the setting of Swedish immigration policy. . The second chapter focuses on the integration of immigrants into the Swedish society and is divided into two parts. The first part deals with the development and setting of Swedish integration policy, the second part focuses on the integration of immigrants into the labour market. In the third chapter is the main focus on the problems and prospects of the Swedish migration policy. The three subchapters concentrate on the problems associated with the current European migration crisis, the international dimension of migration policy in Sweden and its priorities in this field and the last part attempts to evaluate the success of integration measures in Sweden.
Klíčová slova: migration policy; Sweden; migration; integration policy; immigration policy; case study; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2014
Datum podání práce: 25. 4. 2015
Datum obhajoby: 25. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48385/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: