Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Fenomén youtuberů a jejich využití v marketingu

Autor práce: Tauchenová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Kůželová, Tereza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fenomén youtuberů a jejich využití v marketingu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce s názvem Fenomén youtuberů a jejich využití v marketingu se zabývá fenoménem youtuberů jakožto idolů dnešních mladých lidí a představuje možnosti využití jejich vlivu k marketingovým účelům. První kapitola čtenáře uvádí do všeobecné problematiky online marketingu a poskytuje mu základní znalosti popisované oblasti, potřebné k pochopení dále probíraných témat. Druhá kapitola se zabývá sociálními sítěmi a jejich využitím k marketingovým účelům. Třetí kapitola je věnována problematice spojené se sociální sítí YouTube. Je v ní podrobněji vysvětlen pojem youtuber a představeny druhy videí, která youtubeři nejčastěji publikují. Poslední kapitola práce pak předkládá konkrétní příklady marketingových aktivit spojených s youtubery, realizovaných v českém prostředí. Stěžejní částí poslední kapitoly jsou tři případové studie, v nichž jsou analyzovány konkrétní reklamní kampaně, do kterých byli youtubeři zapojeni. Práce si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na fenomén youtuberů i mechanismus jejich komerční spolupráce se značkami a zároveň zhodnotit efektivitu kampaní využívajících youtubery v porovnání s kampaněmi realizovanými pomocí klasických nástrojů online marketingu.
Klíčová slova: YouTube; sociální sítě; marketingová kampaň; online marketing; influencer marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fenomén youtuberů a jejich využití v marketingu
Překlad názvu: The Phenomenon of Youtubers and their Utilisation in Marketing
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master´s thesis is called The Phenomenon of Youtubers and their Utilisation in Marketing. It presents Youtubers as idols of today´s young people and introduces options of utilization of their power for marketing purposes. The first chapter introduces the reader to the general matters of online marketing and offers basic knowledge about this area. The second chapter is dedicated to social networks and their utilisation in marketing field. The third chapter introduces the topic YouTube. It explains the term Youtuber and presents the types of videos mostly published by them. The last chapter is dedicated to the concrete examples of marketing activities which were realised within the Czech market. The main part of this chapter is three case studies which analyse three concrete marketing campaigns realised in cooperation with Youtubers. The goal of this thesis is to offer an integrated overview of the phenomenon of Youtubers and the mechanism of their commercial cooperation with brands and also to evaluate the effectiveness of the campaigns involving Youtubers in comparison with campaigns which use the traditional online marketing tools.
Klíčová slova: influencer marketing; social networks; marketing campaign; YouTube; online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2014
Datum podání práce: 31. 12. 2015
Datum obhajoby: 06.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47961_xtauk00.pdf [2,04 MB]
Veřejná příloha13321_xtauk00.pdf [1,42 MB]
Veřejná příloha13322_xtauk00.pdf [1,18 MB]
Veřejná příloha13323_xtauk00.pdf [887,04 kB]
Oponentura47306_Kůželová.pdf [216,00 kB]
Hodnocení vedoucího47961_kheler.pdf [61,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47961/podrobnosti