Fenomén youtuberů a jejich využití v marketingu

Název práce: Fenomén youtuberů a jejich využití v marketingu
Autor(ka) práce: Tauchenová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Kůželová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce s názvem Fenomén youtuberů a jejich využití v marketingu se zabývá fenoménem youtuberů jakožto idolů dnešních mladých lidí a představuje možnosti využití jejich vlivu k marketingovým účelům. První kapitola čtenáře uvádí do všeobecné problematiky online marketingu a poskytuje mu základní znalosti popisované oblasti, potřebné k pochopení dále probíraných témat. Druhá kapitola se zabývá sociálními sítěmi a jejich využitím k marketingovým účelům. Třetí kapitola je věnována problematice spojené se sociální sítí YouTube. Je v ní podrobněji vysvětlen pojem youtuber a představeny druhy videí, která youtubeři nejčastěji publikují. Poslední kapitola práce pak předkládá konkrétní příklady marketingových aktivit spojených s youtubery, realizovaných v českém prostředí. Stěžejní částí poslední kapitoly jsou tři případové studie, v nichž jsou analyzovány konkrétní reklamní kampaně, do kterých byli youtubeři zapojeni. Práce si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na fenomén youtuberů i mechanismus jejich komerční spolupráce se značkami a zároveň zhodnotit efektivitu kampaní využívajících youtubery v porovnání s kampaněmi realizovanými pomocí klasických nástrojů online marketingu.
Klíčová slova: YouTube; sociální sítě; marketingová kampaň; online marketing; influencer marketing
Název práce: The Phenomenon of Youtubers and their Utilisation in Marketing
Autor(ka) práce: Tauchenová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Kůželová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master´s thesis is called The Phenomenon of Youtubers and their Utilisation in Marketing. It presents Youtubers as idols of today´s young people and introduces options of utilization of their power for marketing purposes. The first chapter introduces the reader to the general matters of online marketing and offers basic knowledge about this area. The second chapter is dedicated to social networks and their utilisation in marketing field. The third chapter introduces the topic YouTube. It explains the term Youtuber and presents the types of videos mostly published by them. The last chapter is dedicated to the concrete examples of marketing activities which were realised within the Czech market. The main part of this chapter is three case studies which analyse three concrete marketing campaigns realised in cooperation with Youtubers. The goal of this thesis is to offer an integrated overview of the phenomenon of Youtubers and the mechanism of their commercial cooperation with brands and also to evaluate the effectiveness of the campaigns involving Youtubers in comparison with campaigns which use the traditional online marketing tools.
Klíčová slova: influencer marketing; social networks; marketing campaign; YouTube; online marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2014
Datum podání práce: 31. 12. 2015
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47961/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: