Fotografická postprodukce - speciální techniky

Název práce: Fotografická postprodukce - speciální techniky
Autor(ka) práce: Červinka, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast fotografické postprodukce. Popisuje historii, její současné využití a vysvětluje speciální techniky při tvorbě montáže. Cílem této práce je představit vývoj fotografické postprodukce od samotného počátku a názorně vysvětlit a ukázat speciální techniky, které vedou k vytvoření komplexní montáže. Teoretická část se věnuje historii, raným příkladům manipulace v analogové fotografii a jejím technikám a také se zaměřuje na využití postprodukce v současnosti. V praktické části jsou ukázány speciální techniky, které se využívají při tvorbě digitální montáže. U jednotlivých technik je popsán postup k jejich vytvoření a důvod, kdy a proč se využívají. Techniky jsou vysvětlovány na reálném příkladu, jehož výsledek vede ke komplexní fotografické montáži. Práce předpokládá, že čtenář ovládá základní funkce programu Adobe Photoshop.
Klíčová slova: speciální techniky; montáž; manipulace; fotografie; postprodukce
Název práce: Photographic post-production special techniques
Autor(ka) práce: Červinka, Jaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Goal of this thesis is to present evolution of photography post-production from the very beginning and demonstrate special techniques which are used during complex photo-montage creation. Theoretical part is dedicated to history, from early examples of analogue photography manipulation and it's techniques to present day application. The second, practical part, showcases special techniques which are used in digital domain. Each method explanation includes cases of its usage and reasons for it. Techniques are explained by real-life examples which in conclusion lead to complex photographic montage. This thesis assumes that the reader knows how to use basic functions of Adobe Photoshop.
Klíčová slova: manipulation; special techniques; post-production; photography; montage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2016
Datum podání práce: 8. 5. 2016
Datum obhajoby: 2. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: