Příspěvek k rakouské teorii hospodářského cyklu: Nejistota a cenová očekávání

Název práce: A Contribution to the Austrian Business Cycle Theory: Uncertainty and Price Expectations
Autor(ka) práce: Frömmel, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Common critique of the Austrian business cycle theory states that the Austrian cycle could not be initiated under the rational expectations hypothesis. This thesis therefore investigates the role of price expectations of entrepreneurs in the Austrian cycle theory. We conclude that this theory might be compatible with rational expectations only under several assumptions. The rational expectations hypothesis is, however, evaluated rather critically concluding it is quite strong and unrealistic assumption. Various regimes of monetary policy are discusses in the context of price expectations.
Klíčová slova: producer's decision-making; business cycle; Austrian business cycle theory; price expectations; monetary policy; rational expectations
Název práce: Příspěvek k rakouské teorii hospodářského cyklu: Nejistota a cenová očekávání
Autor(ka) práce: Frömmel, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Častá kritika rakouské teorie hospodářského cyklu tvrdí, že rakouský cyklus by nemohl být iniciován při platnosti hypotézy racionálních očekávání. Tato práce proto zkoumá roli cenových očekávání podnikatelů v rakouské teorii cyklu. Závěrem je, že tato teorie může být kompatibilní s racionálními očekáváními pouze za určitých předpokladů. Hypotéza racionálních očekávání je nicméně zhodnocena spíše kriticky jako silný a nepříliš realistický předpoklad. V kontextu cenových očekávání jsou diskutovány různé režimy měnové politiky.
Klíčová slova: rozhodování výrobce; cenová očekávání; racionální očekávání; hospodářský cyklus; měnová politika; rakouská teorie hospodářského cyklu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: