Ocenění společnosti OLMA a.s

Název práce: Ocenění společnosti OLMA a.s
Autor(ka) práce: Brčáková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je stanovení objektivizované hodnoty obchodní společnosti OLMA a.s. pro potřeby managementu a vlastníka k datu 31. 12. 2014. Ocenění je zpracováno z pohledu externího subjektu za pomoci veřejně dostupných zdrojů. Teoreticko-metodologická část zahrnuje vysvětlení pojmů spojených s danou problematikou a popis doporučeného postupu při oceňování podniku včetně příslušných metod. Praktická část se věnuje představení oceňované společnosti a následné aplikaci postupů a metod uvedených v předchozí části, mezi něž patří strategická a finanční analýza, SWOT analýza, rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná, analýza a prognóza generátorů hodnoty, sestavení kompletního finančního plánu a vlastní ocenění. Pro výsledné ocenění společnosti je použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (FCFF). Pro porovnání je toto ocenění doplněno majetkovou metodou v podobě účetní hodnoty společnosti.
Klíčová slova: finanční a strategická analýza; ocenění; metoda DCF; generátory hodnoty; finanční plán
Název práce: Valuation of the stock company OLMA
Autor(ka) práce: Brčáková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is an establishment of the objectified value of the stock company OLMA for the use of the company management and owner to the date 31. 12. 2014. The valuation is compiled from the point of view of an external subject, using accessible public resources. The theoretical and methodological part includes an explanation of terms and concepts connected with the cited problems and description of the recommended procedures used in company evaluations, including relevant methods. The practical part deals with the presentation of the evaluated company and following application of procedures and methods cited in the previous part, including strategic and financial analysis, SWOT analysis, division of assets into necessary and unnecessary for the operation, analysis and prognosis of value generators, compilation of a complete financial plan and the appropriate valuation. Yield method of discounted cash flows was used for the resulting valuation of the company, using the variant of free cash flows to the firm (FCFF). For comparison, this valuation is supplemented with the property method in the form of company book value.
Klíčová slova: financial plan; generators values; financial and strategic analysis; valuation; DCF method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54201/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: