Návrhové vzory v PHP

Název práce: Návrhové vzory v PHP
Autor(ka) práce: Havel, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Ristič, Marko
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je podat základní přehled nad oblastmi podpory objektově orientovaného programování a návrhových vzorů v kontextu programovacího jazyka PHP. Krom rešeršní části se shrnutím vývoje podpory objektového programování v jazyce PHP a shrnutím vývoje a významu návrhových vzorů byla v další části práce vytvořena příručka vybraných návrhových vzorů, které jsou v tomto jazyce využitelné. Vybrané návrhové vzory jsou v příručce doplněny o ukázkové kódy implementace na jednoduchých a výstižných situacích, které usnadní pochopení vzoru. V závěru práce se nachází část, která obsahuje doporučení pro úpravu vstupních kurzů programování v jazyce PHP na Vysoké škole Ekonomické.
Klíčová slova: Návrhové vzory; Programovací jazyk PHP; Příručka; Objektově orientované programování; Doporučení
Název práce: Design patterns in PHP
Autor(ka) práce: Havel, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Ristič, Marko
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to give a basic overview of the areas of support objectoriented programming and design patterns in the context of the programming language PHP. This bachelor thesis includes recherché part with summary of the historic support of objectoriented programming in programming language PHP and a summary of the development and importance of design patterns. Moreover, a handbook with selected design patterns, which are useful in this programming language, was created in another part of the work. Selected design patterns in handbook are amend with sample codes on implementation of simple and cogent situations which facilitate the understanding of the pattern. In conclusion, there is a section that contains recommendations for modification of introductory courses in programming in programming language PHP at the University of Economics.
Klíčová slova: Programming language PHP; Handbook; Recommendation; Object-oriented programming; Design patterns

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56059/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: