Možnosti podpory, prezentace a zachování kulturního statku "České loutkářství - lidové interpretační umění"

Název práce: Možnosti podpory, prezentace a zachování kulturního statku "České loutkářství - lidové interpretační umění"
Autor(ka) práce: Horváthová, Anežka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce v úvodu stručně seznamuje s historií i současnými tendencemi českého a slovenského loutkářství a představuje legislativní rámec v České i Slovenské republice, který předchází zápisu statku na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Praktická část analyzuje postup přípravy a realizace uznání tradičního loutkářství jako nehmotného kulturního dědictví v České republice a na Slovensku a mapuje společné úsilí těchto států o zápis fenoménu na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Na základě provedeného dotazníkového šetření s diváky loutkových představení, loutkářskými soubory a veřejností práce nastiňuje, jaké konkrétní dopady by mohl tento eventuální zápis přinést v budoucnu v sociální, kulturní i ekonomické rovině.
Klíčová slova: loutkářská tradice; loutkové divadlo; Slovenské a české loutkářství
Název práce: The possibilities of promotion, presentation and preservation of the cultural feature „Czech puppetry – folk interpretational art“
Autor(ka) práce: Horváthová, Anežka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis reflects the history and contemporary changes of Czech and Slovak puppetry and presents Czech and Slovak legislative framework preceding the inscription of the element on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. The practical part analyses the process of preparation and implementation of recognition of traditional puppetry as an intangible cultural heritage in the Czech and Slovak Republics and maps the joint efforts of these countries to inscribe the phenomenon on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Based on a questionnaire survey among viewers of puppet performances, puppeteers and general public, thesis outlines possible impacts of the eventual inscription of this element at the social, cultural and economic level.
Klíčová slova: Slovak and Czech puppetry; puppet theatre; tradition of puppetry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 12. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55676/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: