Fundamentální analýza společnosti Tiffany&Co

Název práce: Fundamentálna analýza spoločnosti Tiffany&Co
Autor(ka) práce: Pĺžik, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na využitie princípov fundamentálnej analýzy s cieľom zostavenia investičného doporučenia ohľadne verejne obchodovanej spoločnosti Tiffany & Co. Je vykonaná v troch po sebe nasledujúcich častiach a vychádza zo zaužívaných investičných metód. Prvá časť, globálna analýza, sa pozerá na makroekonomické prostredie a jeho možné vplyvy na akciové kurzy. V ďalšej odvetvovej časti sú skúmané podmienky trhu luxusných šperkov a výzvy, ktorým môže byť v budúcnosti vystavený. Posledná firemná analýza spracováva minulé, súčasné a očakávané dáta, aby určila vnútornú hodnotu spoločnosti využitím rôznych metód výpočtu. Cieľom tejto časti je uznesenie rozumného investičného doporučenia.
Klíčová slova: Tiffany & Co.; firemná analýza; fundamentálna analýza; odvetvová analýza; globálna analýza; vnútorná hodnota akcie
Název práce: Fundamentální analýza společnosti Tiffany&Co
Autor(ka) práce: Pĺžik, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na využití principů fundamentální analýzy s cílem sestavění investičního doporučení ohledně veřejně obchodované společnosti Tiffany & Co. Je vykonaná v třech po sobě následujících částech a vychází ze zavedených investičních metod. První část, globální analýza, se dívá na makroekonomické prostředí a jeho možné vlivy na akciové kurzy. V další odvětvové části jsou zkoumané podmínky trhu luxusních šperků a výzvy, kterým může být v budoucnu vystavěný. Poslední firemní analýza zpracovává minulá, současná a očekávaná data, aby určila vnitřní hodnotu společnosti využitím různych metod výpočtů. Cílem této části je ustanovení přiměřeného investičního doporučení.
Klíčová slova: firemní analýza; vnitřní hodnota akcie; Tiffany & Co.; odvětvová analýza; fundamentální analýza; globální analýza
Název práce: Fundamental analysis of Tiffany & Co
Autor(ka) práce: Pĺžik, Viktor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on using the principles of fundamental analysis in order to formulate an investment recommendation with regard to the publicly traded company Tiffany & Co. Making use of established investment methods, it is performed in three consecutive parts. Firstly, the global analysis views the macroeconomic environment and its possible impact on stock prices. Secondly, the industry analysis examines the conditions in which the luxury jewellery market operates and what challanges it might be exposed to in the future. Thirdly, the company analysis treats historical, present and expected data in the process of determining the intrinsic value of the company, using various methods of calculation. The objective of this part is the establishment of a reasonable investment recommendation.
Klíčová slova: intrinsic value of a stock; global analysis; company analysis; industry analysis; fundamental analysis; Tiffany & Co.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2015
Datum podání práce: 2. 6. 2016
Datum obhajoby: 31. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53120/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: