Rodinná politikav kontextu rovných příležitostí a sladění pracovního,soukromého a rodinného života

Název práce: Rodinná politikav kontextu rovných příležitostí a sladění pracovního,soukromého a rodinného života
Autor(ka) práce: Trojanová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje rodinné politice a rovným příležitostem v souvislosti s problematikou harmonizace práce a rodiny. Hlavním cílem je analyzovat a doporučit nejefektivnější možnosti vedoucí ke zlepšení dané situace. Úvodní část práce je orientována na rodinu a její vývoj, na změny rodinného chování, rodinnou politiku v České republice a na přístupy mladé generace k manželství a rodině. Zohledňuje finanční a taktéž nefinanční aktivity zaměřené na podporu rodin. Taktéž se zabývá rodinnou politikou v kontextu rovných příležitostí a rodičovství, a nástroji ze strany státu a zaměstnavatelů. Nastíněny jsou i nadnárodní koncepty, které se mohou v budoucnosti stát důležitým nástrojem pro podporu slaďování rodičovských a profesních rolí. Analytická část práce rozlišuje jednotlivé nástroje rodinné politiky a jejich vliv na motivaci k zaměstnání. Zároveň analyzuje nástroje podílející se na zlepšení postavení a uplatnění žen na trhu práce. V neposlední řadě popisuje vládní strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2014-2015 v souvislosti s referovanou problematikou. Pozornost je kladena i na šetření postoje rodičů k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině využitím kvantitativní metody šetření.
Klíčová slova: Trh práce; Rodinná politika; Rodina
Název práce: Family policy in the context of equal opportunities and harmonization of working, private and family life
Autor(ka) práce: Trojanová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis focuses on family policy and equal opportunities in connection with the issue of balancing work and family. The main objective is to analyse and recommend the most effective options to improve the situation. Beginning of the study is focused on the family and its development; change family behaviour, family policy in the Czech Republic and attitudes of young people to marriage and family. Taking into account financial and non-financial activities also aimed at supporting families. It also deals with family policy in the context of equal opportunities and parenting tools from the state and employers. It also gives multinational concepts that may in the future become an important tool to support reconciliation of parental and professional roles. Analytical part distinguishes the various instruments of family policies and their impact on incentives to work. At the same time this part analyses instruments contributing to improving the position and participation of women in the labour market. Finally, it describes the government's strategy for gender equality for the period 2014-2015 in connection with reported issues. Attention is paid to the survey of parental attitudes to the law on the provision of childcare services in the children's group, using quantitative methods of investigation.
Klíčová slova: Labour market; Family policy; Family

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2015
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53459/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: