Strategická analýza firmy Karlovarské minerální vody, a. s

Název práce: Strategická analýza firmy Karlovarské minerální vody, a. s
Autor(ka) práce: Ly, Tuong Vy
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Obergruber, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem bakalářské práce je strategická analýza firmy Karlovarské minerální vody, a.s. za období 2009-2014. Cílem práce je provést strategickou analýzu vybrané společnosti. Na základě strategické analýzy zhodnotit současnou pozici firmy na trhu výroby nápojů. Součástí práce je detailní strategická analýza a analýza vnitřních zdrojů. Ve strategické analýze byla použita analýza makroekonomická, mikroekonomická a SWOT analýza. Pro analýzu vnitřních zdrojů bylo použito několika nástrojů k hodnocení výkonnosti firmy. Mezi ně patří horizontální, vertikální analýza a poměrové ukazatele. V další části byly provedeny bonitní a bankrotní modely, srovnány výsledky v odvětví, ekonomická přidaná hodnota (EVA). Poslední část této práce je optimální návrh podnikové strategie společnosti KMV, a.s.. Závěr práce byl zaměřen na zhodnocení finanční situace podniku a případný návrh určitých opatření pro budoucí vývoj z pohledu vlastníků.
Klíčová slova: analýza mikrookolí; SWOT analýza; analýza makrookolí; Strategická analýza; analýza vnitřních zdrojů
Název práce: Strategic analysis of KMW, Inc
Autor(ka) práce: Ly, Tuong Vy
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Obergruber, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The content of the thesis is a strategic analysis of the company KMV, Inc. for the period 2009-2014. The aim is to carry out a strategic analysis of the selected company. Based on a strategic analysis to evaluate the current position of the company in the market for beverages. Parts of this work are the detailed strategic analysis and internal réources. The strategic analysis contains of an analysis of macroeconomic, microeconomic and SWOT analysis. For analysis of internal resources the author used several tools to assess the performance of the company. These include horizontal, vertical analysis, ratios. In other parts were made bankruptcy and credibility models, comparison of the results of industry, economic value added (EVA). The last part is the optimal design of corporate strategy KMW, Inc..The end of the thesis was designed to evaluate the financial situation of the company, or to suggest specific measures for future development from the perspective of the owners.
Klíčová slova: analysis of internal resources; SWOT analysis; macroeconomic analysis; Strategic analysis; microeconomic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2015
Datum podání práce: 9. 5. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54841/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: