Ocenění Fortuna Entartainment Group NV

Název práce: Ocenění Fortuna Entartainment Group NV
Autor(ka) práce: Lernerová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Fazekaš, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na ocenění skupiny Fortuna Entertainment Group NV, která má vedoucí postavení na trhu kurzového sázení ve střední Evropě. Pro stanovení odpovídající hodnoty Fortuny se využívá nástrojů analyzujících, popisujících a predikujících prostředí zkoumaného koncernu. V práci je vymezen teoretický rámec, který je východiskem pro zjištění hodnoty skupiny. Mezi základní využívané nástroje patří PESTLE analýza popisující faktory ovlivňující Fortunu z vnějšího prostředí, Porterův model pěti sil charakterizující vnitřní faktory společnosti, finanční analýza zachycující finanční kondici skupiny a finanční plán jako podklad pro valuaci. Při ocenění Fortuny autorka předpokládá fungování organizace na bázi going concern, z tohoto důvodu se využívají výnosové metody k ocenění, konkrétně metoda DCF entity. Na základě stanovených předpokladů v této práci vycházejících z použitých nástrojů je stanovena hodnota skupiny k 31. 12. 2014, která převyšuje tržní valuaci. Tato skutečnost je pravděpodobně zapříčiněna rozdílnou informační základnou pro ocenění volnými peněžními toky a pro ocenění trhem.
Klíčová slova: hodnota; ocenění; DCF entity; Fortuna
Název práce: Valuation Fortuna Entertainment Group NV
Autor(ka) práce: Lernerová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Fazekaš, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the valuation of the Fortuna Entertainment Group NV, which is leader in sports betting market in central Europe. Analyzing, describing and predicting methods are used for determination the adequate corporate value. The master´s thesis defines theoretical framework, which is a starting point for finding the value of the company. The basic used methods include PESTLE analysis describing factors, which affects Fortuna externally, Porter´s five forces analysis characterizing internal factors, financial analysis capturing financial condition and financial plan created as support for the valuation. For the valuation purposes author assumes functioning of the group based on going concern principle, therefore the yield methods, specifically DCF entity, are used. Using the identified assumptions and methods in this thesis the value of the group at 31th December 2014 is established. The calculated value of the Fortuna exceeds market value resulting from market capitalization. This fact is presumably caused by different level of information used for each of these methods.
Klíčová slova: valuation; DCF entity; Fortuna; value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54834/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: