Ocenění společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s

Název práce: Ocenění společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s
Autor(ka) práce: Křenková, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce s názvem "Ocenění společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s." je stanovit objektivizovanou hodnotu společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. pro vlastníky a věřitele ke dni 31. 3. 2015. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlen základní pojmový aparát a jsou představeny jednotlivé metodiky, které napomáhají při oceňování podniku. V praktické části jsou použita reálná data konkrétní společnosti a aplikovány metody uvedené v teoretické části. Konkrétněji se jedná o představení společnosti, analýzu makro a mikro prostředí, finanční analýzu a sestavení finančního plánu. Pro ocenění je zvolena výnosová metoda diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (tzv. DFCFF). Výstupem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti, která k 31. 3. 2015 činí 33 000 tis. Kč, a její srovnání se skutečnou prodejní cenou.
Klíčová slova: Ocenění společnosti; DFCFF; inženýrské stavitelství; finanční analýza; finanční plán
Název práce: Valuation of the company SaM silnice a mosty Litomyšl a.s
Autor(ka) práce: Křenková, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the diploma thesis called "Valuation of the company SaM silnice a mosty Litomyšl a.s." is to determine the objectified value of the company SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. as a whole for the shareholders and creditors to the date 31. 3. 2015. The diploma thesis is composed of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the basic terminology is explained and the individual valuation methodology is being introduced. In the practical part, the real data of the concrete company is being used and the methodology mentioned in the theoretical part is being applied. Particularly, the practical part deals with the introduction of the company, the analysis of macro and micro conditions, financial analysis and the compilation of financial plan. For the valuation, the method of discounted free cash flow to the firm is being utilized. The outcome of the diploma thesis is determining the value of the company which is CZK 33,000 K to the 31. 3. 2015 and its comparison with its real selling price.
Klíčová slova: Valuation; DFCFF; engineering; financial analysis; financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 10. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: