Tvorba reportu CSR s využitím metodiky GRI: případová studie Siemens ČR

Název práce: Tvorba reportu CSR s využitím metodiky GRI: případová studie Siemens ČR
Autor(ka) práce: Cacková, Silvie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem reportování společensky odpovědných aktivit organizací (neboli CSR reportingem). Cílem práce je vytvoření CSR reportu pro společnost Siemens ČR pro rok 2014. Teoretická část je věnována představení konceptu společenské odpovědnosti firem a pojmu stakeholders. Další část se zabývá vztahem mezi CSR a CSR reportingem, dále zde jsou uvedeny trendy v CSR reportingu. V poslední teoretické části jsou uvedeny normy zaměřené na CSR reporting, přičemž se značná pozornost věnuje organizaci GRI a jejímu reportingovému rámci. Praktická část pojednává o společnosti Siemens ČR, je zde popsán proces sestavení včetně CSR reportu pro danou společnost. K sestavení reportu byl využit reportingový rámec GRI verze G3.0.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem; GRI; Global Reporting Initiative; stakeholders; CSR reportování; CSR; CSR standardy
Název práce: Creation of CSR report by using GRI reporting framework: case study Siemens Czech Republic
Autor(ka) práce: Cacková, Silvie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master´s Thesis is focused on reporting of Corporate Social Responsibility (CSR reporting). The purpose of this thesis is to create CSR report for company Siemens Czech Republic for the year 2014. Theoretical part is dedicated to introduce the concept of Corporate Social Responsibility and Stakeholder concept. The next part is focused on relation between CSR concept and CSR reporting, its benefits and trends. The last theoretical part introduces applicable standards regarding CSR reporting, the attention is put on company GRI and its reporting framework. Practical part deals with Siemens Czech Republic, there is described process of reporting with disclosed CSR report for this chosen company. The version G3.0 of GRI standard was used for create this report.
Klíčová slova: GRI; CSR standards; Global Reporting Initiative; stakeholders; CSR reporting; CSR; Corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2015
Datum podání práce: 30. 9. 2015
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52336/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: