Minimální mzda v ČR po roce 1990 a její užití jako suplementu sociálních transferů

Název práce: Minimální mzda v ČR po roce 1990 a její užití jako suplementu sociálních transferů
Autor(ka) práce: Stehlík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce a jejím hlavním přínosem je navržení modelu optimální minimální mzdy, který zohledňuje příjmovou strukturu obyvatel ČR a dopady úprav minimální mzdy na nezaměstnanost a strukturu sociálních transferů. Model přináší optimalizaci příjmů domácností a úspory v redistribučním systému sociální politiky a současně optimalizuje zaměstnanost a sociální dávky. Hlavní hypotézou této práce je předpoklad, že minimální mzda může sloužit jako suplement sociálních transferů. Vzhledem ke stále rostoucím výdajům na systém sociálního zabezpečení a otevřené, živé diskuze o důsledcích zavedení minimální mzdy se jedná o velmi aktuální téma, kterému je třeba věnovat pozornost. Přínosem výzkumu této problematiky je návrh možnosti úspor ve výdajích na sociální politiku. V teoretické části je kladen důraz na charakteristiku příjmů domácností, příjmových nerovností, teoretické základy systému sociálního zabezpečení, daňové teorie a hlavně na koncept minimální mzdy z pohledu různých ekonomických škol. Jsou zde položeny teoretické základy pro další výzkum a analýzu statistických dat a modelů optimalizace minimální mzdy. Náplní praktické části je analýza modelů optimální minimální mzdy a následně legislativního a statistického vývoje hodnot klíčových ukazatelů, kterým byly položeny základy v teoretické části. Výzkum klade důraz na korelaci mezi jednotlivými proměnnými v národním hospodářství, identifikaci klíčových sociálních dávek vhodných k optimalizaci a dopadům zavedení a případného zvýšení minimální mzdy. Hlavním zaměřením praktické části je kombinace předchozích poznatků do modelu optimální minimální mzdy.
Klíčová slova: Sociální zabezpečení; Optimalizace; Zdanění příjmů; Sociální transfery; Minimální mzda
Název práce: Minimum wage in Czech republic after 1990 and its use as supplement to social transfers
Autor(ka) práce: Stehlík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis and its main contribution is to propose a model of optimal minimum wage that takes into account the income structure of the Czech population and the impact of adjustments to the minimum wage on unemployment and the structure of social transfers. Model brings the optimization of household income and savings in social policy redistribution, while optimizing employment and social benefits . The main hypothesis of this work is the assumption that the minimum wage can serve as a supplement social transfers. Given the ever- increasing expenditure on social security system and an open , lively debate about the consequences of the introduction of a minimum wage, this is a very current topic that needs attention. Contribution of research of this issue is to design possibilities for savings in expenditure on social policy. In the theoretical part the emphasis is aimed on the characteristics of household income, income inequality, the theoretical foundations of the social security system , tax theory and especially the concept of the minimum wage from the perspective of different economic schools. This part states the grounds for further statistical analysis and research in selected models of optimal minimum wage. The practical part is an analysis of three selected models of optimal minimum wage as well as an analysis of legislative developments and statistical values of key indicators to which the foundations were laid in the theoretical part. The research emphasizes the correlation between variables in national economy, identifying key social benefits appropriate to optimize and the implementation and effects of a possible increase in the minimum wage . The main focus of the practical part is a combination of previously gained knowledge to design model of optimal minimum wage.
Klíčová slova: Optimisation; Income taxation; Social security; Social transfer; Minimum wage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2015
Datum podání práce: 11. 1. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55006/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: