Model CAF ve vybrané organizaci veřejné správy

Název práce: Model CAF ve vybrané organizaci veřejné správy
Autor(ka) práce: Zeman, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Kristiánová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je implementovat model CAF ve vybraném úřadu veřejné správy a porovnat současný stav s výsledky z minulého šetření z roku 2009. Teoreticko-metodologická část práce je věnována vymezení teoretického základu v oblasti veřejné správy, kvality ve veřejné správě a nástrojů k zabezpečení kvality. Významnými dokumenty jsou pro teoretickou část práce Aplikační příručka společného hodnotícího rámce (modelu CAF verze 2013) pro úřady územních samosprávných celků a Společný hodnotící rámec (Model CAF) 2014. Praktická část je zaměřena na aplikaci modelu CAF, a to na městský úřad v Táboře. Při zpracování praktické části byly analyzovány dokumenty poskytnuté úřadem. Na jejich základě byla vytvořena hodnotící zpráva podle kritérií a subkritérií modelu. V závěru praktické části je uvedena SWOT analýza pro každé kritérium zvlášť. Cílem hodnocení za pomoci sebehodnotícího modelu bylo identifikovat oblasti, v nichž existuje prostor pro zlepšení a silné stránky.
Klíčová slova: Model CAF; řízení kvality ve veřejné správě; SWOT; PDCA
Název práce: Model CAF in chosen organization of public administration
Autor(ka) práce: Zeman, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Kristiánová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to implement model CAF in the chosen municipality and to compare current results with results of the implementation of model CAF 2009. Theoretical-methodological part of thesis was devoted to definition of theoretical base in public administration, quality in public administration and quality management tools. There are significant documents in the theoretical part like The Common Assessment Framework 2013 manual and its adapted manual focused on the office of public administration made in 2014. Practical part is focused on application of model CAF in Tábor public administration. During the processing of practical part there were analyzed documents provided by Tábor municipality. There was created a evaluating report according to criteria and subcriteria of the model based on these documents. At the end of the practical part there was made SWOT analysis for each criterion. The aim of the evaluation (with the help of a self-assessment model) was to identify areas with a space for improvement and its strengths.
Klíčová slova: Model CAF; PDCA; quality in public administration; SWOT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2015
Datum podání práce: 2. 5. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57098/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: