Evropská migrační krize a role vybraných zemí: České repuliky, Maďarska a Německa

Název práce: Evropská migrační krize a role vybraných zemí: České repuliky, Maďarska a Německa
Autor(ka) práce: Ovesný, Mikoláš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá evropskou migrační krizí a rolí vybraných zemí: České republiky, Maďarska a Německa. Práce je rozdělena na část teoretickou a část analytickou. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů. Pro orientaci v problematice je zásadní rozlišovat mezi pojmy migrant, uprchlík a nepravý uprchlík. Další část je věnována teorii migrace, migrační a azylové politice. Obsáhlejší analytická část se věnuje možným příčinám současné migrační krize a demografické struktuře migrantů, velká část je věnována vzdělanosti migrantů. V dalších kapitolách práce přibližuje ekonomické a sociální dopady migrační krize. Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav migrační krize v EU a porovnat přístup vybraných zemí k této krizi. Srovnání přístupu vybraných států obsahuje poslední kapitola.
Klíčová slova: migrace; uprchlík; azyl; integrace
Název práce: European migration crisis and the role of selected countries: the Czech Republic, Hungary and Germany
Autor(ka) práce: Ovesný, Mikoláš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master s thesis deals with European migration crisis and the role of selected countries: the Czech Republic, Hungary and Germany. The thesis is divided into theoretical and analytical part. The theoretical part contains definitions of basic terms. For better orientation in this subject, it is crucial to distinguish between the terms migrant, refugee and spurious refugee. Another section is devoted to the theory of migration and asylum and migration policy. More extensive analytical part of the thesis is dedicated to possible causes of the current migration crisis and demographic structure of migrants. Furthermore a large part of the thesis is devoted to their level of education. In subsequent chapters the thesis deals with the impact of the migration crisis on economic and social aspects. The aim of this thesis is to analyze the current status of the migration crisis in the EU and to compare the approach of selected countries to this crisis. The comparison is included in the last chapter.
Klíčová slova: migration; refugee; asylum; integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2015
Datum podání práce: 23. 5. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55490/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: