Spolky a neziskový sektor v Československu 1945 - 1948 (1951)

Název práce: Spolky a neziskový sektor v Československu 1945 - 1948 (1951)
Autor(ka) práce: Kasíková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jančík, Drahomír
Oponenti práce: Krameš, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá studiem neziskového sektoru v Československu v období 1945 až 1951. V tomto přelomovém období došlo jednak k poválečné obnově organizací na nestátní neziskové bázi, postupně ale byl ze strany státu vyvíjen tlak na jejich omezení až likvidaci. Studie zkoumá příčiny a nástroje přeměny oblasti neziskového sektoru až po jeho zrušení, resp. podřízení přímé státní politice. Práce nahlíží téma zejména z pohledu hospodářských a řídících aspektů organizací v tomto období. Vzhledem k tomu, že jde o neprobádanou problematiku, jsou v práci nejprve uvedeny teoretické poznatky s tématem související, a následně je upřesněna i terminologie a legislativní vývoj tohoto typu organizací. Praktická část práce sleduje na příkladu sociálně zaměřených spolků YMCA, Československý červený kříž a Charita konkrétní otázky hospodářské i příklady prvků řízení organizací (tj. dobového managementu).
Klíčová slova: poválečné hospodářství; management neziskových organizací ; neziskový sektor 1945-1951; spolky; spolkový zákon 1867; zákon o dobrovolných organizacích 1951
Název práce: Associations and Nonprofit Sector in Czechoslovakia 1945 - 1951
Autor(ka) práce: Kasíková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jančík, Drahomír
Oponenti práce: Krameš, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes the non-profit sector in Czechoslovakia in 1945 - 1951 period. In this pivotal period, the independent non-profit organizations were partly revived during the post-war reconstruction, but they have been gradually limited by the state pressure, aiming to achieve their ultimate liquidation. This study examines the causes and transformation tools of the NGO sector until its abolition, as well as their subordination to direct government oversight. This work views the topic especially in terms of financial and managerial aspects of the organizations during this period. Due to the fact that this is an unexplored issue, the theoretical knowledge related to the topic is presented first, and the terminology and legislative developments of this type of organization are subsequently clarified. The practical part uses the example of three socially oriented associations: YMCA, Czechoslovak Red Cross and Charita (Caritas), their specific economic issues and the examples of contemporary management.
Klíčová slova: NGO sector 1945 - 1951; associations; postwar economy; Associations Act 1867; Voluntary Organizations Act 1951; the management of non-profit organizations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2015
Datum podání práce: 15. 6. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55451/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: