Predikce produkce popela jako vedlejšího produktu spalování v uhelné elektrárně Ledvice

Název práce: Predikce produkce popela jako vedlejšího produktu spalování v uhelné elektrárně Ledvice
Autor(ka) práce: Zikmundová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Houšková Beránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá predikcí produkce popela jako vedlejšího energetického produktu v uhelné elektrárně Ledvice. Cílem prvních dvou kapitol této práce bylo zmapovat vývoj spotřeby elektrické energie a zdrojů elektrické energie v Evropě, trendy v energetice na začátku 21. století, uvést energetickou společnost ČEZ, shrnout problematiku vedlejších energetických produktů a představit nový zdroj uhelné elektrárny Ledvice. V teoretické části byly prezentovány metody lineárního programování, simulačních modelů, lineárního regresního modelu a umělých neuronových sítí. Tyto metody pak byly využity v praktické části pro sestavení optimalizačního modelu zpracování vedlejších energetických produktů za pomoci lineárního programování, k simulaci produkce vedlejších energetických produktů a následné aplikaci optimalizace jejich zpracování na simulované případy a modelu predikce poměru produkce ložového popela ku spálenému uhlí na základě charakteristik zpracovaného uhlí vlhkosti, popelnatosti a spalného tepla za pomoci umělých neuronových sítí.
Klíčová slova: popílek; predikce; simulační modely; lineární programování; umělé neuronové sítě
Název práce: Prediction of ash production as a side effect of burning coal in the coal power plant Ledvice
Autor(ka) práce: Zikmundová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Houšková Beránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is the prediction of production of ash as a side product in the coal power plant Ledvice. The goal of the first two chapters was to present the development of consumption of electricity and the resources of electric energy in Europe, show the trends in energy industry at the beginning of the 21st century, introduce the energetic company ČEZ, summarize the issue of side products in power plants and present the new block of the coal power plant Ledvice. In the theory section, the methods of linear programming, simulation models, linear regression model and artificial neural networks were presented. These methods were used in the application section to create an optimization model for the processing of the side products of burning coal, to create a simulation of the production of side products and to use the results to optimize the processing of the side products of burning coal and to create a model to predict the production of bottom ash to coal burned ratio based on the characteristics of the coal burned moisture, ash and lower heating value using artificial neural networks.
Klíčová slova: ash; prediction; simulation models; linear programming; artificial neural networks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 8. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53790/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: