Plodnost prvního pořadí a jedináčci v České republice

Název práce: Plodnost prvního pořadí a jedináčci v České republice
Autor(ka) práce: Zikmundová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nývlt, Ondřej
Oponenti práce: Bezchlebová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza plodnosti prvního pořadí v České republice v období 1950 2014 včetně mezinárodního srovnání, výpočet generační plodnosti a také analýza struktury a počtu domácností podle počtu dětí. Pro dosažení vytyčeného cíle je práce rozdělena do čtyř částí, z nichž první se věnuje teoretickému výkladu a analýze plodnosti podle pořadí v České republice pomocí ukazatelů absolutního počtu narozených, úhrnné plodnosti, průměrného věku matek a podílu narozených dětí v manželství nebo mimo něj. Druhá část porovnává úroveň plodnosti prvního pořadí v rámci evropských zemí dle NIDI 1999. Třetí část se zabývá generační plodností, která je ilustrována pomocí konečné plodnosti a průměrného věku matek dané generace při narození dítěte. Čtvrtá část analyzuje strukturu a počet úplných a neúplných rodinných domácností podle počtu dětí. Jednotlivé části jsou komentovány v kontextu vývoje reprodukčního chování populace.
Klíčová slova: plodnost prvního pořadí; generační plodnost; rodinné domácnosti; reprodukční chování
Název práce: The fertility of first order and only children in Czech republic
Autor(ka) práce: Zikmundová, Iveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nývlt, Ondřej
Oponenti práce: Bezchlebová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is an analysis of fertility of 1st order in the Czech Republic at period 1950 2014 including international comparision, an enumeration of cohort fertility and also analysis of structure and count of households according to number of childern. The thesis is divided into four parts for accomplishment of the aim. The first part focuses the theoretical interpretation and the analysis of fertility of order in the Czech Republic using indicators like number of live birth, total fertility rate, mean age of birth and portion of children born inside or outside of marriage. The second part compares level of fertility of 1st order in European countries according to NIDI 1999. The third part deals with cohort fertility which is ilustrated with complete cohort fertility rate and mean age at birth. The fourth part analyzes structure and count of complete and incomplete family households according to number of children. All parts are commented with context of progression of reproductive behaviour
Klíčová slova: fertility of 1st order; cohort fertility; family households; reproductive behaviour

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2015
Datum podání práce: 22. 5. 2016
Datum obhajoby: 8. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54291/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: