Vývoj střední délka života a dlouhověkosti v ČR

Název práce: Vývoj střední délka života a dlouhověkosti v ČR
Autor(ka) práce: Fridrichová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Langhamrová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje trendy ve vývoji střední délky života u dlouhověkých osob v České republice. Cílem práce je porovnat dosavadní vývoj střední délky života dlouhověkých osob v České republice a v Rakousku během let 1960 - 2014, a to jak v rámci předem stanovených věků, tak v rámci obou pohlaví. Práce také zahrnuje projekci pravděpodobnosti úmrtí, počtu dožívajících se a střední délky života. Projekce je počítána do roku 2050, konkrétně pro osoby 60leté a starší, a vychází z úmrtnostních tabulek Českého statistického úřadu. Hodnoty jsou uváděny pro muže a ženy zvlášť. Výpočty ukazují, že střední délka života se prodlužuje. S jejím růstem však začal vyspělé země zatěžovat fenomén stárnutí, který je též důsledkem poklesu úmrtnosti a s ním spojený zvyšující se počet osob ve vyšších věcích. Zatímco dříve byla 80 a víceletá osoba vzácnost, v posledních letech je ve společnosti patrný růst počtu dlouhověkých osob. Tento trend je samozřejmě pozitivní, zároveň se s ním však odhaluje spoustu společenských otazníků, a to jak v rámci důchodového, tak sociálního a zdravotního systému.
Klíčová slova: dlouhověkost; stárnutí; kojenecká úmrtnost; střední délka života
Název práce: Vývoj střední délky života a dlouhověkosti v ČR
Autor(ka) práce: Fridrichová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Langhamrová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyzes trends in life expectancy of long-living people in the Czech Republic. Aim of this study is to compare developments in life expectancies for long-living people in the Czech Republic and Austria between 1960-2014, both in terms of predetermined age groups and between both sexes. This work also includes a projection of mortality rates and life expectancy. Projections are calculated for year 2050, specifically for people of 60 years and older, and it is based on mortality projections from the Czech Statistical Office. Values are given for men and women separately. While calculations and estimates show that life expectancy is extending, it impacts most developed countries with the burden of aging population, manifested by overal decline in mortality rates and increasing amount of elderly people. Historically in most societies an 80 year old, or older person was a rarity, but in recent years their number is increasing to the point of being a new normal. This trend is obviously positive, but it does pose a number of challenges for the respective societies, especially for their pension, social security and medical systems.
Klíčová slova: life expectancy; longevity; aging; infant mortality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 7. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53675/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: