Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a jeho role v systému nemocenského pojištění v ČR před a po roce 2009

Název práce: Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a jeho role v systému nemocenského pojištění v ČR před a po roce 2009
Autor(ka) práce: Hanušová, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Štekláč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce má za úkol analyzovat dávku vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství v České republice před a po roce 2009. Tento rok byl přelomový z důvodu nabytí účinnosti nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda má tato dávka místo v systému nemocenského pojištění i do budoucna, tedy v moderním sociálním státě. Teoretická část práce za zabývá zasazením dávky vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství do hlubšího kontextu. Pojednává obecně o sociálním zabezpečení v České republice a následně se věnuje systému nemocenského pojištění. V neposlední řadě se pak soustředí přímo na dávku, kterou se ve své práci zabývám. Praktická část analyzuje vývoj výše výdajů na dávku v letech 2003 až 2015. Dále se zabývá zhodnocením toho, jak velký podíl činí výplata dávky na celkových výdajích v rámci nemocenského pojištění a na HDP. Začleněna je rovněž kapitola věnující se analýze vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství ve Slovenské republice a následné komparaci s Českou republikou. V závěru práce bylo zjištěno, že výdaje na dávku se v čase zvyšují. Z toho vyplývá, že zájem o ni neklesá ani v moderním sociálním systému. Dalším zjištěním je, že podíl výdajů na dávku je vzhledem k celkovým výdajům na nemocenské pojištění relativně zanedbatelný.
Klíčová slova: Česká republika; Sociální stát; Dávka; Nemocenské pojištění; Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Název práce: Compensatory benefit in pregnancy and maternity and its place in the system of sickness insurance of the Czech Republic before and after year 2009
Autor(ka) práce: Hanušová, Daniela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Štekláč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to analyze the compensatory benefit in pregnancy and maternity paid in the Czech Republic before the year 2009 and after this year. The year 2009 was important because a new law 187/2006 Sb. came into force. The aim of this thesis is to answer whether this benefit has its place in the system of sickness insurance of a modern welfare state in the future. The theoretical part of this work pursues the aim of putting the compensatory benefit in pregnancy and maternity into a wider context. It deals with the welfare system in the Czech Republic in general and later focuses on the system of sickness insurance in a greater detail. It also looks directly into the compensatory benefit in pregnancy and maternity itself. The practical part of this thesis analyzes the trend of state expenditures resulting from the existence of this benefit in the years 2003 to 2015. It also evaluates the share of this expenditure as a proportion of all expenditures within the scope of sickness insurance benefits and as a proportion of the GDP of the Czech Republic. One chapter is also dedicated to analyze and compare the compensatory benefit in pregnancy and maternity in Slovakia and the Czech Republic. This thesis concludes that the expenditure amounts for this benefit are increasing in time and that the interest of Czech citizens in this benefit is not in decline even in the modern welfare state. Another conclusion drawn is that the share of expenditures caused by this benefit is relatively negligible in the context of all sickness insurance state expenditures.
Klíčová slova: Welfare state; Czech Republic; Benefit; Sickness insurance; Compensatory benefit in pregnancy and maternity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: