Stimulace poptávky versus stimulace nabídky: daňové reformy v USA ve druhé polovině dvacátého století

Název práce: Stimulace poptávky versus stimulace nabídky: daňové reformy v USA ve druhé polovině dvacátého století
Autor(ka) práce: Jirásek, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Strejček, Ivo
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat Reaganovy daňové reformy v USA v 80. letech s Kennedyho-Johnsnovou daňovou politikou z 60. let. Daňová politika je jedním z klíčových politických nástrojů k ovlivňování hospodářské situace v daném státu. Téma daňových reforem je aktuální zejména v souvislosti s volbou prezidenta Spojených států amerických. Práce reaguje na kritiku Hillary Clintonové vůči hospodářské politice R. W. Reagana. Stimulace strany poptávky v 60. letech a stimulace strany nabídky v 80. letech (obě stimulace prováděné zejména pomocí snížení daňových sazeb) přinášejí obdobné výsledky. V období po reformách roste HDP a snižuje se nezaměstnanost. Naopak můžeme pozorovat snížení množství vybraných prostředků v krátkém období po reformách, které se v delším časovém horizontu navrací na původní hodnotu a dále roste. Práce přináší důležitý poznatek o pozitivním vlivu snižování daní na makroekonomické agregáty a v delším časovém horizontu na zvyšující se částku daňového výběru do státního rozpočtu.
Klíčová slova: Daně; Daňové škrty; Ronald Wilson Reagan; Federální daň z příjmu; Daňové reformy; Lyndon Baines Johnson
Název práce: Stimulation of demand versus stimulation of supply: tax reforms in the US in the second half of the twentieth century
Autor(ka) práce: Jirásek, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Strejček, Ivo
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to compare the Reagan tax reforms in the US in the 80s with the Kennedy-Johnson tax policy from the 60s. Tax policy is a key tool to influence the economic situation in a country. The topic of tax reform is particularly timely in connection with the United States presidential elections. The thesis responds to criticism of Hillary Clinton and of economic policy of R. W. Reagan. Stimulation of demand in the 1960s and stimulation of supply in the 80s (both stimuli conducted mainly through the reduction of tax rates) provide similar results. In the period after the reforms GDP grows and unemployment decreases. On the contrary, we can see a reduction in the amount of collected funds in the period shortly after the reforms that in the long term returns to its original value and continues to grow. The thesis therefore brings important recognition of the positive impact of tax cuts on macroeconomic aggregates and of the long term increase of tax revenue to the state budget.
Klíčová slova: Taxes; Tax Reform; Federal Income Tax; Lyndon Baines Johnson; Ronald Wilson Reagan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: