Vliv oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na efektivnost a finanční pozici účetní jednotky v ČR

Název práce: Vliv oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na efektivnost a finanční pozici účetní jednotky v ČR
Autor(ka) práce: Homola, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Míková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a jeho vlivu na efektivnost účetní jednotky. Nejprve jsou vysvětleny veškeré pojmy vztahující se k této problematice. Kapitoly jsou proloženy početními příklady, které se snaží zobrazit vliv oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na efektivnost. V praktické části, kde bylo cílem zmapování způsobů pořízení a metod odpisování, jsou rozebrány výsledky dotazníkového šetření na základě odpovědí 25 účetních jednotek. V úplném závěru je porovnán závěr teoretické části s výsledkem dotazníkového šetření.
Klíčová slova: dlouhodobý hmotný majetek; dlouhodobý nehmotný majetek; vyřazení; opravné položky; odpisování; pořízení; finanční pozice; efektivnost
Název práce: The Influence of Tangible and Intangible Fixed Assets Measurement and Its Impact on the Efficiency of an Accounting Entity
Autor(ka) práce: Homola, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Míková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this bachelor thesis are tangible and intangible fixed assets and their impact on the efficiency of an accounting entity. In the beginning, the terminology related to the topic is explained. Each chapter includes illustrations of relevant mathematical problems and their solution, which demonstrates the impact of the tangible and intangible fixed assets' measurement. The practical part is based on the twenty five responses from an online questionnaire, which was made specifically with purpose of mapping the methods of depreciation and asset acquisition. The conclusion then compares the theoretical background with the reality of the results gained in the online questionnaire.
Klíčová slova: tangible fixed assets; adjusting entries; depreciation; acquisition; financial position; efficiency; intangible fixed assets; disposal of assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: