Faktory ovlivňující návrat žen s ukončeným středním odborným vzděláním na pracovní trh po rodičovské dovolené v ČR v letech 2013-2016

Název práce: Faktory ovlivňující návrat žen s ukončeným středním odborným vzděláním na pracovní trh po rodičovské dovolené v ČR v letech 2013-2016
Autor(ka) práce: Kratochvílová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá harmonizací pracovního a rodinného života, konkrétně návratem žen s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity na trh práce po rodičovské dovolené. Cílem práce je najít konkrétní determinanty, které ovlivňují přechod respondentek z domácnosti na trh práce a porovnat je s faktory obecně popsanými v dostupné literatuře a s faktory identifikovanými u respondentek působících ve finančním sektoru. Zvolenou strategií výzkumu se stala kvalitativní metoda, konkrétně polostrukturovaný rozhovor a dotazník, prováděný na devíti respondentkách, které musely splňovat předem daná kritéria. Analýza dat je prováděna pomocí otevřeného kódování a přinesla následující závěry a specifika. Respondentky s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity se nesnaží harmonizovat rodinu a kariéru, ale spíše obě sféry oddělují. Největší z obecných bariér návratu na trh práce představuje v tomto sektoru nízké vzdělání, nedostatek mateřských škol, práce na noční směny a nedostatek praxe. Naopak pokud matka disponuje praxí a zkušenostmi, znamená to pro ni výhodu. Mezi nově identifikované faktory patří: špatná finanční situace rodiny, nedostatek informací a nemocné dítě, jako překážka návratu. Naopak dostatek kontaktů a známostí v oboru znamená výhodu. Výsledky výzkumu přináší hypotézy pro další bádání. Přínosem práce je možnost náhledu na úzce definovanou skupinu žen, která může kvůli svému nízkému vzdělání pociťovat odlišné problémy než matky s vyšším dosaženým vzděláním.
Klíčová slova: harmonizace kariéry a rodiny; rodičovská dovolená; Trh práce; vliv vzdělání
Název práce: Factors affecting the return of women with completed secondary education without leaving exam to the labor market after maternity leave during period 2013-2016
Autor(ka) práce: Kratochvílová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the harmonization of work and family life. Specifically focused to the return of women with completed secondary education without leaving exam to the labor market after the maternity leave. The aim of this work is to find the unique determinants that affect transition between maternity leave and labor market. Next step is to compare unique factors with those that can be seen in the literature and specific determinants that can be seen in the financical sector. Adopted research strategy is qualitative approach, specifically semi-structured interview and questionnaire, which is conducted on nine preselected respondents. Collected data are analyzed by using open coding method, which brings us following details and conclusions. The respondents with completed secondary education without leaving exam are not interested in harmonization of work and family life, they would rather separate both spheres.The biggest barrier of return to the labour market is low education, the lack of kindegartens, night shifts and the lack of work experience. On the other hand there is an advantage on labor market if the mother have enough work experiences. Newly identified determinants are: poor financial situation of the family, the lack of information and sick child as a barrier of the transition between maternity leave and labor market. Vice versa contacts in the work field makes huge advantage when the mother has them. The results of this study provide hypotheses for further research. The contribution of this work is an insight to the return of a particular group of women to the labor market. It is possible that these women could experience different barriers than better educated mothers.
Klíčová slova: influence of the education; harmonization of work and family life; maternity leave; Labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54835/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: