Radniční periodika a komunální volby v České republice: Pomáhají veřejně dotované noviny zastupitelům ke znovuzvolení?

Název práce: Local News and Municipal Elections in the Czech Republic: Do Publicly funded Newsletters help Incumbents to win Elections?
Autor(ka) práce: Boháček, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bertoli, Paola
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the Czech Republic, town halls are allowed to issue printed newspapers to inform the residents about local events. The newspapers are funded from municipal budgets and free for the residents, often delivered directly to the mailbox. Apart from being useful source of information, the newspapers may serve also as a platform for election campaign of the incumbent politicians. This fact was the main reason for the amendment of the Press Act in 2013, directing municipalities to issue unbiased news with enough room for all the political stakeholders. The present study uses various secondary data to examine the effects of town hall newspapers on voting decisions during municipal elections held between 1998 and 2014. Econometric analysis finds significant and positive relationship between presence of a newspaper and performance of incumbent politicians. Comparison of election results from 2014 with previous election years suggest that the Press Act amendment has not had substantial impact on this relationship.
Klíčová slova: municipal election; media; newspapers; voting behaviour; biasing; priming
Název práce: Radniční periodika a komunální volby v České republice: Pomáhají veřejně dotované noviny zastupitelům ke znovuzvolení?
Autor(ka) práce: Boháček, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bertoli, Paola
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Radniční periodika představují v České republice jeden z běžných prostředků komunikace mezi radnicí a jejími občany. Periodika jsou ve většině případů distribuována občanům zdarma, náklady na jejich vydávání jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Vedle zdroje užitečných informací však mohou obecní noviny sloužit i jako nástroj politiků pro získání hlasů v obecních volbách. Tato skutečnost dokonce vedla k novele tiskového zákona v roce 2013, která vydavatelům těchto periodik nařizuje publikovat nestranný obsah, s dostatkem prostoru pro názory opozice. Tato diplomová práce, za pomoci druhotných dat, odhadovala účinky radničních periodik na rozhodování voličů během komunálních voleb, které proběhly mezi lety 1998 a 2014. Ekonometrická analýza nalezla statisticky významný vztah mezi přítomností periodik a úspěšností již dříve zvolených zastupitelů. Porovnání dřívějších dat s volebními výsledky z roku 2014 naznačuje, že novela tiskového zákona tento vztah nijak významně neoslabila.
Klíčová slova: ovlivňování voličů; komunální volby; média; noviny; volební chování; priming voličů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2015
Datum podání práce: 10. 2. 2016
Datum obhajoby: 29. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54659/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: