Implementace technik lean managementu na základě analýzy úzkých míst ve vybrané společnosti

Název práce: Implementace technik lean managementu na základě analýzy úzkých míst ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Tůmová, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je implementovat vybrané techniky lean managementu ve společnosti European Trailer Systems s.r.o na základě identifikace úzkých míst. Teoretická část poskytuje základní definice a východiska úzkého místa, teorie omezení, lean managementu a vybraných metod lean managementu. Praktická část začíná charakteristikou společnosti European Trailer Systems s.r.o a zároveň popisem její současné situace. Dále se praktická část bude zabývat identifikací úzkých míst, které se vyskytují přímo ve společnosti European Trailer Systems s.r.o. v procesu výroby shrnovacích střech, poté bude následovat návrh na odstranění nalezených úzkých míst pomocí využití metod lean managementu a případně jejich implementace.
Klíčová slova: Plýtvání; Lean management; Teorie omezení; Úzké místo; Kaizen
Název práce: Implementation of lean management techniques based on the analysis of bottlenecks in selected company
Autor(ka) práce: Tůmová, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of thesis is implemention the chosen techniques of lean management in the company named European Trailer Systems Ltd. based on the identification of bottlenecks. The theoretical part provides basic definitions of bottleneck, Theory of Constraints, Lean management and selected methods of lean management. The practical part begins with the company's European Trailer Systems s.r.o characteristic while describe the current situation. Furthermore, the practical part will focus on the identification of bottlenecks that occur in company European Trailer Systems Ltd. in the production process of sliding roofs, will be followed by a proposal to eliminate found bottlenecks with using methods of lean management and possibly their implementation.
Klíčová slova: Kaizen; Waste; Lean Management; Theory of Constraints; Bottleneck

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 10. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54453/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: