Changing Role of Women in the Economic Development of Taiwan

Název práce: Changing Role of Women in the Economic Development of Taiwan
Autor(ka) práce: Shen, Yu-Ting
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of the thesis was to discover the relation between Taiwan economic development and women position with respect to the analysis of trade liberalization in Taiwan (especially after 1990) and its influence on Taiwanese economic status of women and their opportunity to participate in trade. The thesis uses descriptive analysis which is one of the quantitative method as a mean to interpret the selected data to discuss the changing role of women in the economic development of Taiwan. The conclusions from the thesis are as follows. The economic development of Taiwan has placed women at the important position. In just fifty years, Taiwan has experienced rapid economic development, which transformed the industrial structure to the service sector. After becoming officially a member of WTO in 2002, the female labor participation rate has continued to grow year by year up to more than 50% till today and most of the women participate in the service sector. Till 2014, average hourly payment of men has been 15% higher than the one of women, though the women reached higher level of education.The rising women position in the society affects that women not only postpone the age of getting married and having a baby, but also the fertility rate has been reduced to 1.1 in Taiwan.
Klíčová slova: Taiwan; economic development; female labor force; women position; role of women in the society
Název práce: Changing Role of Women in the Economic Development of Taiwan
Autor(ka) práce: Shen, Yu-Ting
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit vztah mezi hospodářským růstem a postavením žen na Tchaj-wanu pomocí analýzy liberalizace obchodu na Tchaj-wanu (především po roce 1990) a jejího vlivu na ekonomické postavení žen a jejich možnosti podílet se na obchodu. Práce používá metodu deskriptivní analýzy, která je jedním z prostředků kvantitativního výzkumu. Ta slouží k interpretaci zvolených dat týkajících se měnící se role žen v hospodářském rozvoji Tchaj-wanu. Z práce vyplývají následující závěry. Díky hospodářskému rozvoji Tchaj-wanu došlo k významné změně postavení žen. Jen v posledních padesáti letech Tchaj-wan zažil rapidní hospodářský rozvoj, který způsobil transformaci průmyslového sektoru do sektoru služeb. Poté, co se Tchaj-wan oficiálně stal členem Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2002, podíl ženské pracovní síly zejména v oblasti služeb každoročně vzrůstal až k dnešním více než padesáti procentům. Průměrná hodinová mzda mužů do roku 2014 byla o patnáct procent vyšší než mzda žen, i když ženy dosahovaly vyššího vzdělání. Zlepšující se postavení žen ve společnosti způsobuje nejen zvyšování průměrného věku uzavírání sňatku a porodu prvního dítěte ale i snížení míry porodnosti Tchaj-wanu na hodnotu 1.1.
Klíčová slova: hospodářský rozvoj; ženská pracovní síla; pozice žen; ženská role; Tchaj-wan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53010/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: