Návrh strategické hry pro znalostní podporu v demografii

Název práce: Návrh strategické hry pro znalostní podporu v demografii
Autor(ka) práce: Vopavová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mildeová, Stanislava
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Demografie je obor související primárně s reprodukcí obyvatelstva. Cílem bakalářské práce je návrh strategické deskové hry, která má přiblížit demografii širší veřejnosti zábavnou formou. První kapitola je zaměřena na základní pojmy a charakteristiky demografie. V druhé kapitole jsou srovnány kraje z hlediska úmrtnosti, živě narozených, potratů, sňatků, rozvodů, přistěhovalých a vystěhovalých. Kraje jsou srovnány od roku 2004 do roku 2014. Graficky je vyobrazen pouze rok 2014. V grafu je vyobrazeno i porovnání s průměrem České republiky. Třetí kapitola je pouze podpůrná pro návrh hry. Je zde řečeno, co je hra, jaký je její účel a co je desková hra. Poslední čtvrtá kapitola je samotným návrhem deskové hry. Jsou zde sepsány pravidla hry, logika hry a účel hry. Dále je vyobrazen grafický návrh samotné hry.
Klíčová slova: kraje; hra; demografie; znalosti
Název práce: Design a strategic board game explaining demography
Autor(ka) práce: Vopavová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mildeová, Stanislava
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Demography is a field of study primarily related to the population reproduction . The aim of the thesis is to design a strategic board game explaining demography to the public in an entertaining way. The first chapter focuses on the basic concepts and demographic features. In the second chapter regions are compared in terms of mortality, live births, abortions, marriages, divorces, immigrants and emigrants. The regions are compared from 2004 to 2014. Only the year 2014 is graphically depicted. The chart also showns comparison with the average of the Czech Republic. The third chapter is only supportive to the game design. It defines what a game is, what its purpose is and what a board game is. The last chapter introduces the design of the board game itself. It contains the game rules, game logic and the purpose of the game. There is a graphic design of the game depicted as well.
Klíčová slova: demography; region,; game; knowledge

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: