Vývoj migrace z Vietnamu do České republiky a její vliv na pracovní trh

Název práce: Vývoj migrace z Vietnamu do České republiky a její vliv na pracovní trh
Autor(ka) práce: Rapčáková, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prát, Šárka
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza migrace z Vietnamu do České republiky a její vliv na místní trh práce. Ačkoli migrační pohyb z Vietnamu na území dnešní České republiky byl zaznamenán už ve 40. letech minulého století, jedná se stále o aktuální téma, které má politické, sociální a ekonomické dopady na obě země. Přestože se v přijímajících zemích pohlíží na imigranty jako na osoby, které berou práci místním obyvatelům, na základě analýzy získaných kvantitativních dat lze toto tvrzení vyvrátit. Praktická část této práce dokazuje, že přes 90 % ekonomicky aktivních vietnamských občanů v České republice podniká. Ostatní jsou zaměstnáni na pozicích, které jednak vyžadují pouze minimální kvalifikaci, ale zejména jsou českým EAO dlouhodobě odmítány. Důvodem může být nízká mzda, vysoká fyzická nebo psychická náročnost, ale také nízké sociální postavení související s výkonem takové činnosti.
Klíčová slova: migrace; Vietnam; trh práce; Česká republika; živnostenské podnikání
Název práce: Development of migration from Vietnam to the Czech Republic and its impact on the local labour market
Autor(ka) práce: Rapčáková, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prát, Šárka
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor´s thesis is to analyze migration from Vietnam to the Czech Republic and its impact on the local labour market. Although the migration movements from Vietnam to the present Czech Republic were already registered in 40s of the last century, it is still current topic, which has political, social and economic impacts on both countries. Despite the immigrants are thought to deprive local citizens of job, we can claim based on the analysis of the collected quantitative data that this statement is not true. The practical part of this thesis demonstrates that over 90 % of the economically active Vietnamese are entrepreneurs. Others are employed in positions that require only minimal qualifications, and are particularly rejected by Czech economically active people. The rejection could be caused by low wages, high physical or psychological demands, and also low social status associated with specific job.
Klíčová slova: labour market; Vietnam; migration; entrepreneurship; the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54735/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: