Vícekriteriální rozhodování na kapitálovém trhu

Název práce: Vícekriteriální rozhodování na kapitálovém trhu
Autor(ka) práce: Smelik, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Čížek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá optimalizací portfolia pomocí vícekriteriální analýzy akciových titulů na jedné z českých burz pomocí vícekriteriálního rozhodování. V prvních dvou kapitolách je popsána teorie týkající se kapitálových trhů a konkrétních českých burz, kde se akcie obchodují. Další část je věnována vícekriteriálnímu rozhodování, kde je kladen důraz především na detailní popis metod, které jsou pak následně použity v praktické části práce. Následuje samotná praktická část práce, která je nejdůležitější částí práce. V praktické části je co nejreálněji popsáno složení portfolia akcií pomocí popisovaných metod vícekriteriálního rozhodování. Cílem práce je ukázat, že je možné k problému sestavení investičního portfolia přistupovat pomocí metod vícekriteriálního rozhodování, což v praxi nebývá úplně běžný přístup.
Klíčová slova: interaktivní metoda; burza; akcie; vícekriteriální rozhodování
Název práce: Multi criteria decision on capital market
Autor(ka) práce: Smelik, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Čížek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is dealing with portfolio optimization of stocks available on Czech RM-SYSTEM stock. The optimization is done by multiple criteria decision. In first two chapters there are description of theory of capital market, stock market and stock markets which are on Czech market. The practical part is the main important part of the work. The practical part deals with optimization of portfolio of stocks which are available on Czech stock market. Main goal of this work is to show possibility of creating portfolio of stocks by multiple criteria decision methods.
Klíčová slova: interactive method; stock; stock market; multi criteria decision

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: