Odhad zajišťovacího poměru: srovnání konstantních metod odhadu založených na MNČ, ARCH a GARCH

Název práce: Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Autor(ka) práce: Paříková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Volatile prices of commodities relate to financial risk faced by individuals or economic subjects exposed to them. One way to minimize the impact of change in market price is to use its hedging by futures contracts. The optimal hedge ratio estimation (ratio between units of spot and futures contracts) is the focus of this study. Its objective is to compare hedge ratios based on minimum variance methodology using three methods - OLS, ARCH and GARCH, by measuring their hedging effectiveness using variance and value at risk reduction. The results differ across commodities, however several conclusions can be made. The ARCH-based hedge ratios do not perform significantly worse than the GARCH-based hedge ratios. The same estimation method can be used for assets having similar returns development and a well performing hedge can be expected. Results of hedge ratios of strongly correlated assets estimated by different methods tend to have very similar values to one another and to the related correlation coefficient. More generally, the best performing hedge ratios are those having very similar values to correlation between spot and futures 1-day returns.
Klíčová slova: hedge ratio; futures; minimum variance methods
Název práce: Odhad zajišťovacího poměru: srovnání konstantních metod odhadu založených na MNČ, ARCH a GARCH
Autor(ka) práce: Paříková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Volatilním cenám komodit a s nimi spojenému riziku čelí jedinci nebo ekonomické subjekty, kteří jsou jim vystaveni. Jedna z možností, jak minimalizovat dopad změn tržních cen, je využít zajištění spotové pozice pomocí finančních derivátů futures. Optimální zajišťovací poměr (poměr mezi jednotkami spotové komodity a futures kontrakty) je předmětem této práce. Jejím hlavním cílem je srovnání zajišťovacích poměrů odhadnutných pomocí tří metod minimalizace rozptylu - MNČ, ARCH a GARCH, na základě redukce rozptylu a redukce value-at-risk výsledného portfolia. Výsledky se liší pro různé komodity, avšak několik obecných závěrů lze učinit. Zajišťovací poměry založeny na ARCH modelech nepodávají horší výsledky než zajišťovací poměry založeny na GARCH modelech. Stejná metoda odhadu může být využita pro komodity, jejichž výnosy se vyvíjejí podobně, a lze očekávat, že zajišťovací poměr bude dobře fungovat. Hodnoty zajišťovacích poměrů u silně korelovaných komodit odhadnutých na základě jiných metod mají tendenci mít velmi podobné hodnoty jak sobě navzájem, tak korelačnímu koeficientu mezi těmito komoditami. Obecněji, nejlépe fungují zajišťovací poměry, jejichž hodnoty se velmi podobají korelačnímu koeficientu mezi 1-denními spotovými výnosy a výnosy z forwardových pozic.
Klíčová slova: zajišťovací poměr; futures; metody minimalizující rozptyl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2015
Datum podání práce: 31. 8. 2015
Datum obhajoby: 8. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52874/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: