Nehmotná aktiva a výzkum a vývoj podle IFRS a ČÚS

Název práce: Nehmotná aktiva a výzkum a vývoj podle IFRS a ČÚS
Autor(ka) práce: Morávková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vykazováním nehmotných aktiv se zaměřením na výzkum a vývoj podle pravidel českých účetních předpisů v porovnání s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Cílem této práce je v dané problematice analyzovat rozdíly mezi oběma systémy především pomocí metody srovnávání, nejprve v části teoretické a následně v části praktické, pomocí účetní závěrky dle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V bakalářské práci jsem dospěla k závěru, že přestože dochází k harmonizaci mezi oběma systémy, v otázce nehmotných aktiv a výzkumu a vývoje jsou rozdíly stále velké a věrnější a poctivější obraz skutečnosti, díky své detailnosti, podávají Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.
Klíčová slova: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví; Finanční účetnictví; výzkum a vývoj; nehmotný majetek; České účetní standardy
Název práce: Intangible assets and research and development according to IFRS and ČÚS
Autor(ka) práce: Morávková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with reporting of intangible assets with a focus on research and development under the rules of Czech accounting standards in comparison with International financial reporting standards. The goals of this thesis is to analyse the results between both systems mainly using the methods of comparison at first in the theoretical and then in the practical part using financial statements according to Czech accounting standards and International financial reporting standards. In this bachelor thesis, I have concluded that although there is harmonization between the two systems, in the issue of intangible assets and research and development there is still big difference and more truly and faithfully picture of reality, thanks to its detail given, is coming with International financial reporting standards.
Klíčová slova: research and development; intangible assets; Czech accounting standards; Financial accounting; International financial reporting standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: