Analýza systematického rizika a jeho vliv při hodnotovém investování

Název práce: Analýza systematického rizika a jeho vliv při hodnotovém investování
Autor(ka) práce: Mikláš, Antonín
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Pivoňka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu systematického rizika při hodnotovém investování. V teoretické části jsou popsány veličiny, které vstupují do výpočtu hodnoty podniku metodou diskontovaných peněžních toků. Důraz je kladen hlavně na betu, složku modelu CAPM, vyjadřující vztah daného aktiva k systematickému riziku. V praktické části jsou nejprve vypočteny makroekonomické veličiny vstupující do výpočtu hodnoty podniku. V další části je pomocí různých akciových indexů a s využitím metody nejmenších čtverců vypočtena beta společností ČEZ a Philip Morris ČR. V konečné fázi je provedeno ocenění zmiňovaných společností a citlivostní analýza, která zkoumá jaký vliv má způsob výpočtu ukazatele beta na vnitřní hodnotu akcie těchto společností.
Klíčová slova: systematické riziko; Philip Morris ČR; ČEZ; beta; CAPM; hodnotové investování; oceňování
Název práce: Analysis of the systematic risk and its influence in value investing
Autor(ka) práce: Mikláš, Antonín
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Pivoňka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor´s Thesis deals with analysis of systematic risk and its influence in value investing. Theoretical part of the thesis explains components of valuation based on discounted cash flow model. This part is focused mainly on beta from CAPM model which measures relation between given asset and systematic risk. Practical part begins with calculation of macroeconomic variables needed for company valuation. Then, combining the different stock market indices and using the least squares method, beta of the companies CEZ and Philip Morris CR is calculated. Valuation of these companies is made in the final part of the thesis accompanied with sensitivity analysis, which examines the influence of beta on internal value of a share.
Klíčová slova: CEZ; Philip Morris CR; valuation; systematic risk; value investing; beta; CAPM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56058/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: