Construction of a Market-Neutral ETF Portfolio: A Relative-Value Based Approach

Název práce: Construction of a Market-Neutral ETF Portfolio: A Relative-Value Based Approach
Autor(ka) práce: Hlinšťák, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The study describes how cointegration-based techniques can be employed in order to construct profitable trading strategies that exploit mispricing events between similar securities. Particularly, the Johansen Maximum Likelihood Estimation and the Kalman filter approaches are applied to the universe of 200 most liquid ETF stocks traded on NYSE and NASDAQ. The results show that the strategies are quite sensitive to transaction costs, but are still able to maintain profitability even after accounting for a conservative level of transaction costs. While the Kalman filter produces better results on daily data, the 15-minute timeframe is dominated by portfolios constructed by the Johansen cointegration test. Both strategies achieve significantly higher risk-adjusted returns on the intraday timeframe. The study also reveals a performance decline of both strategies in the period of 2013-2015 and outlines possible interpretation of such event.
Klíčová slova: statistical arbitrage; Johansen cointegration test; Kalman filter; ETF
Název práce: Construction of a Market-Neutral ETF Portfolio: A Relative-Value Based Approach
Autor(ka) práce: Hlinšťák, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje, jakým způsobem lze využít kointegrční analýzu k stavbě ziskových investičních strategií, které využívají chybného ocenění obdobných aktiv. Práce zkoumá kointegrační vztahy na 200 nejlikvidnějších akciích burzovně obchodovaných fondů (ETF) obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ pomocí Johansenova testu kointegrace a Kalmanova filtru. Výsledky ukazují vysokou citlivost strategií na transakční náklady, ale většina strategií zůstává zisková i po započtení konzervativní výše transakčních nákladů. Na denních datech dosahuje lepších výsledků strategie založená na Kalmanově filtru, ale na 15-minutových datech dominují portfolia zkonstruována na základě Johansenova testu. Oba přístupy dosahují významně vyšší rizikově očištěné výnosy na intradenních datech ve srovnání s denními daty. Práce také poukazuje na úpadek výkonnosti obou strategií v období 2013-2015 a nastiňuje možnou interpretaci tohoto jevu.
Klíčová slova: Kalmanův filtr; statistická arbitráž; Johansenův test kointegrace; ETF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54744/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: