Účetní souvislosti odštěpení sloučením

Název práce: Účetní souvislosti odštěpení sloučením
Autor(ka) práce: Sládková, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Karásková , Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Účetní souvislosti odštěpení sloučením v úvodu první kapitoly seznamuje čtenáře s existujícími druhy přeměn a jejich základní charakteristikou. Dále podrobněji rozšíří čtenářům povědomí o rozdělení odštěpením sloučením a osvětlí jim pojmy s touto problematikou spjaté. Druhá kapitola se zaměřuje na účetní souvislosti oceňování jmění zanikající společnosti. Popisuje zejména jeho důvody, metody a dopady. Třetí kapitola navazuje na oceňování jmění postupem při sestavování zahajovací rozvahy. K té je nutno napsat komentář, jehož obsahem se třetí kapitola také zabývá. Praktická část této bakalářské práce představuje dvě konkrétní společnosti a rozebírá rozdělení odštěpením sloučením uskutečněné mezi nimi.
Klíčová slova: společnost; rozdělení společnosti; přeměna
Název práce: Accounting contexts of division by cleaving and amalgamation
Autor(ka) práce: Sládková, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Karásková , Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis on Accounting contexts of division by cleaving and amalgamation at the beginning of the first chapter acquaints readers with the existing types of business transformations and their basic characteristics. Furthermore it extends readers awareness of the division by cleaving and amalgamation and elucidates them the concepts related to this issue. The second chapter focuses on the accounting contexts to the valuation of assets of the dissolved company. Mainly describes it´s reasons, methods and impacts. The third chapter describes preparing of an opening balance sheet. For that it is necessary to write a comment, the content of which the third chapter also deals. The practical part of this thesis presents two concrete companies and analyzes the division by cleaving and amalgamation effected between them.
Klíčová slova: division of a company; business transformation; company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: