Interoperabilita elektronických mýtných systémů v silniční dopravě

Název práce: Interoperabilita elektronických mýtných systémů v silniční dopravě
Autor(ka) práce: Václavíková, Bohumila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou interoperability elektronických mýtných systémů v silniční dopravě. První kapitola obsahuje základní informace z oblasti zpoplatnění pozemních komunikací se zaměřením na technologie EFC systémů. Druhá kapitola se věnuje vybraným mýtným systémům. Třetí kapitola je zaměřena na oblast Evropské služby elektronického mýtného a na základní pojmy v oblasti interoperability. Čtvrtá kapitola představuje stěžejní část zabývající se vybranými interoperabilními EFC systémy v Evropě. Závěrečná část práce zhodnocuje tuto problematiku a shrnuje základní poznatky, současně také hodnotí stav v oblasti zpoplatnění pozemních komunikací v České republice a jejího případného vývoje v oblasti interoperability EFC.
Klíčová slova: silniční interoperabilita; zpoplatnění silniční dopravy; EETS; EFC technologie
Název práce: Interoperability of electronic toll systems in road transport
Autor(ka) práce: Václavíková, Bohumila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of interoperability of electronic toll systems in road transport. The first chapter contains basic information from the charging of infrastructure with a focus on technology EFC systems. The second chapter focuses on chosen toll systems. The third chapter is focused on the European Electronic Toll Service and the basic concepts of interoperability. The fourth chapter is a key part dealing with interoperable EFC systems in Europe. The final part of this thesis evaluates this topic and summarizes the basic knowledge, while also evaluates the state of charging infrastructure in the Czech Republic and its possibility of development in the field of interoperability EFC.
Klíčová slova: road interoperability; EFC technologies; EETS; road charging

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 11. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55555/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: