Hodnotící komparace ústavněprávních pojetí vybraných centrálních bank světa z aspektu perspektiv ČNB

Název práce: Hodnotící komparace ústavněprávních pojetí vybraných centrálních bank světa z aspektu perspektiv ČNB
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuba, Jaroslav
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá srovnáním pojetí České národní banky, Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky a Čínské lidové banky. Zaměřuje se na komparaci těchto pojetí s vytvořeným univerzálním modelem centrální banky a jeho parametry, a zjišťuje, že od tohoto modelu jsou vybrané centrální banky hodně vzdáleny. Důraz je kladen na perspektivu České národní banky po vstupu do eurozóny a na skutečnost, že v tu chvíli její roli nahradí Evropská centrální banka. Evropská centrální banka se ve srovnání s Federálním rezervním systémem a Čínskou lidovou bankou nejméně odchyluje od svého inflačního cíle a je tedy nejblíže k cenové stabilitě. Zároveň však prokazatelně financuje vládní dluhy a to je v rozporu s legislativou. Závěrem lze poznamenat, že centrálním bankám České republiky, Spojených států amerických a eurozóny je dána značná míra svobody a nezávislosti na ostatních složkách moci ve státě a naopak Čínská lidová banka zůstává silně závislá na výkonné moci.
Klíčová slova: centrální bankovnictví; Evropská centrální banka; Česká národní banka; Federální rezervní systém; pojetí centrální banky; Čínská lidová banka
Název práce: The comparison of the constitutional conceptions of selected central banks of the world from perspectives of the CNB
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuba, Jaroslav
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master´s thesis is about the conceptions of the Czech National Bank, the Federal Reserve System, the European Central Bank and People's Bank of China. It focuses on the comparison of these conceptions with the created universal model of the central bank and its parameters, and finds out that the selected central banks are lot away from this model. Important is also a perspective of the Czech National Bank after joining the euro area and the fact that at this moment her role will be replaced by the European Central Bank. The European Central Bank, compared with the Federal Reserve and the People's Bank deviates the least from its inflation target and therefore is pretty close to reach a price stability. However, ECB clearly financed some government debts, and that is inconsistent with the law. In conclusion can be noted that the central banks of the Czech Republic, the United States and the euro area reach the high level of freedom and are independent of the other components of state power and vice versa People's Bank of China remains strongly dependent on the executive power.
Klíčová slova: conception of central bank; the European Central Bank; People´s Bank of China; the Czech National Bank; Federal Reserve System; central banking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55725/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: