Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů

Název práce: Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů
Autor(ka) práce: Kudláčková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje průzkumu a analýze uplatňování zaměstnaneckých výhod jako formy benefitu poskytované zaměstnavateli zaměstnancům ke mzdě z pohledu českých právních předpisů se zaměřením na jejich účtování a daňový režim. V teoretické části nejprve rozebírá téma motivace zaměstnanců v pracovním procesu a popisuje nejznámější motivační teorie. Práce se snaží poukázat na propojení systému sociální politiky, systému hodnocení a odměňování s úrovní zaměstnanecké spokojenosti a jejím vlivem na kvalitu pracovního výkonu. Zaměstnanecké benefity jsou moderním nástrojem personální politiky, jak odměňovat, motivovat a uspokojovat zaměstnance. Z jiného pohledu však mohou být považovány za legální nástroj snižování daňové povinnosti na straně zaměstnavatele. Hlavní pozornost je v této práci věnována hlavně účetnímu zobrazení a daňovému režimu vybrané skupiny benefitů, které doplňují názorné příklady. Praktická část je zaměřena na průzkum uplatňování zaměstnaneckých výhod v konkrétní společnosti a na základě jejich analýzy posuzuje jejich vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců. Na základě zjištěných informací hodnotí poskytování benefitů ve společnosti a přináší možná doporučení.
Klíčová slova: péče o zaměstnance; motivace; mzda; dotazníkové šetření; daňová výhoda; daň z příjmů; účtování; zaměstnanecké výhody; zaměstnavatel; zaměstnanec
Název práce: Accounting and tax aspects of employee benefits
Autor(ka) práce: Kudláčková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is dedicated to the exploration and analysis of the implementation of employee benefits such as the types of benefits provided by employers to employees according to Czech accounting and tax regulations. In the theoretical part deals with the topic of employee motivation at the work and describes the best known motivational theories. It tries to highlight the interconnections of social policy, evaluation and remuneration system with the level of employee satisfaction and its impact on the quality of work performance. Employee benefits are a modern tool of personnel policy to reward, motivate and satisfy employees. From the other side, they could be considered as a legal tool to reduce the tax liability of the employer. The main focus in this work is devoted on accounting and tax system, which is displayed on a selected group of benefits with illustrative examples. The practical part is focused on the exploration of application of employee benefits in the specific company and on the basis of their analysis assesses their impact on job satisfaction. Based on the information is quality of employee benefit system in the company assessed and at the end of the thesis brings some possible recommendations for improving.
Klíčová slova: questionnaire; motivation; care for employees; tax advantage; employer; accounting; employee benefits; wage; employee; income tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2015
Datum podání práce: 6. 1. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53521/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: